Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Mẫu số: 10/GTGT - haugiang.gov.vn

7394 dl's @ 4249 KB/s

doc
Mẫu số: 10/GTGT - haugiang.gov.vn

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( GTGT)

đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ..... tại ngân hàng ..... (request to refund VAT at the account No) (in the bank) cho những hàng ...

http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/ThuTucHanhChinh/CucThue/Mau%20so%2001A%20-%20MTNG.doc

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

doc
HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trong tờ khai thuế GTGT có sử ... số thuế GTGT đầu vào Công ty còn được khấu trừ thêm là 65.000.000 đồng nữa so với số ... Thue ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC6.doc

Date added: January 5, 2012 - Views: 29

doc
Mẫu số: 03/GTGT - dncustoms.gov.vn

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế của cơ sở, ... Thue Viet Nam Other titles: Mẫu ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: December 25, 2011 - Views: 90

doc
Mẫu số 09-MST - qppl.ninhthuan.gov.vn

Thuế GTGT. 2. Thuế TNDN. 3. ... Tháng 1. Quý 1... 10.000 20.000 100.000 0 70.000 20.000 2. ... Thue Viet Nam Other titles: Mẫu số 09-MST ...

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/2.%20Mau%20so%2009-MST%20(trang%2041).doc

Date added: September 2, 2015 - Views: 1

doc
TÀI LIỆU - khaithuedientu.vn

biểu khai thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, TTĐB, thuế Tài nguyên, các khoản thu từ đất, ...theo từng lần phát sinh, khai theo tháng, ...

http://www.khaithuedientu.vn/resources/khaithuedientu/items/1312191048_tai%20lieu%20huong%20dan%20cac%20buoc%20ke%20khai%20thue%20theo%20thong%20tu%2028.doc

Date added: June 19, 2015 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - handico.com.vn

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 5

doc
To khai Dang ky Thue - cstt.ctu.edu.vn

Trực tiếp trên GTGT. ... fax number of the head office. 4. ... To khai Dang ky Thue Subject: Thong tu 80 sua doi Author: Tran Khac Quy

http://cstt.ctu.edu.vn/vbpl/Thong%20tu%2080.2012.TT-BTC%20ngay%2022.5.2012%20huong%20dan%20Luat%20Quan%20ly%20thue%20ve%20dang%20ky%20thue%20(mau%20bieu).doc

Date added: May 6, 2013 - Views: 4

doc
BỘ TÀI CHÍNH - kiemtoanas.com.vn

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 18

doc
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - moit.gov.vn

(đề nghị quyết toán) So sánh TH năm nay với Dự toán (%) Năm trước (%) 1 2 ... Đơn vị GTGT TNDN XNK TTĐB Nhà, ...

http://www.moit.gov.vn/Images/FileVanBan/_12216527.doc

Date added: September 2, 2015 - Views: 1

doc
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời...

Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng

http://baochinhphu.vn/Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20110110/Danh%20muc%20cac%20mat%20hang%20duoc%20gia%20han%20thue%20GTGT%5b1%5d.doc

Date added: August 22, 2015 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - baodientu.chinhphu.vn

gia hạn = Số thuế GTGT phát sinh phải nộp trên Tờ khai của tháng được gia ... năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất ...

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/tranducmanh/20130208/Thong%20tu%20so%20%2016%20hdth%20NQ%2002.doc

Date added: June 25, 2013 - Views: 13

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - undp.org

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Jobs/HSMT_khoiphucmoitruong_23Aug13.doc

Date added: November 26, 2014 - Views: 4

doc
BỘ TÀI CHÍNH - nghean.gov.vn

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 10

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithau_18102012.doc

Date added: December 15, 2014 - Views: 4

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA -...

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 24

doc
nghÞ ®Þnh - thue.binhphuoc.gov.vn

... ph¶i nép theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng ho ... tăng so với tổng doanh số ...

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI/ND%20123-2008-ND-CP-huong%20dan%20luat%20thue%20GTGT.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 2

doc
dauthau.thuathienhue.gov.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. HỒ SƠ MỜI THẦU. Gói thầu số 3. Toàn bộ phần xây lắp (Gói ...

http://dauthau.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/DauThau/02._ho_so_moi_thau_goi_thau_so_3.doc

Date added: April 16, 2015 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ - hanoi.gov.vn

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://hanoi.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=40d29eb2-00ee-47ea-a9fa-cae68b14b111&groupId=21785

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

doc
Bộ Tài chính - laocai.gov.vn

... đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng ...

http://laocai.gov.vn/sites/sokhcn/tieuchuandlcl/quanlydoluong/Documents/Th%c3%b4ng%20t%c6%b0%20122-2010-TT-BTC%20%20c%e1%bb%a7a%20B%e1%bb%99%20T%c3%a0i%20ch%c3%adnh.doc

Date added: August 14, 2015 - Views: 1

doc
dauthau.thuathienhue.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN. BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG. HỒ S. Ơ. MỜI THẦU XÂY LẮP. Gói thầu số 8. Toàn bộ phần xây lắp ...

http://dauthau.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/DauThau/01._ho_so_moi_thau.doc

Date added: February 17, 2015 - Views: 1

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đầu năm 2013 đều giảm sút đáng kể so với các ... GTGT đã gia hạn số thuế 2.541 ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 10

doc
halonginvest.gov.vn

Số: 32/2007/TT-BTC --------------------------------------- Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2007 . THÔNG TƯ. Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003 ...

http://halonginvest.gov.vn/images_upload/Vanban/2TT32-07%20huongdan%20VAT.doc

Date added: December 15, 2013 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - itpc.gov.vn

... miễn thuế, giảm thuế so với quy định thì khi khai hải quan phải khai số danh mục miễn thuế; mã miễn, giảm thuế, ...

http://www.itpc.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-Haiquan/71245.doc/download

Date added: May 1, 2014 - Views: 15

doc
tên: le van hong - ipsard.gov.vn

... Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa. Địa chỉ: Ninh An, ... Toi co co so qui mo nho ve kinh doanh thit cho, ... thuế suất thuế GTGT 5%) ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 134

doc
nghÞ ®Þnh - gdt.gov.vn

Những hoạt động này được quy định thuộc diện không tính thuế GTGT và cơ sở kinh doanh được ... giá trị gia tăng so với ... ho ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 10

doc
1 - centax.edu.vn

Lêi nãi ®Çu. Trong thêi kú

http://centax.edu.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hoan-thien-cong-tac-tham-dinh-tai-chinh-du-an-tai-cong-ty-cho-thue-tai-chinh.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
fia.mpi.gov.vn

... thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ... Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm Thực hiện năm so với năm trước ...

http://fia.mpi.gov.vn/_layouts/fiaportal/uploads/old_data/uploads/Doc/11213559.doc

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

doc
GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

2.4.2 Kế toán thuế GTGT được khấu tr ... khách quan và đảm bảo tính thống nhất, so sánh được của các chi tiêu giữa các kỳ với ...

http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile6/208/1387401.doc

Date added: June 28, 2014 - Views: 5

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN - danangcity.gov.vn

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19 /2012/QĐ-UBND. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 ...

http://www.danangcity.gov.vn/images/danang/file/chinh%20sach%20moi/quyet%20dinh%20ho%20tro%20vao%20KCNC%20DN.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH PHỤ LỤC 1 - customs.gov.vn

... trên cả nước từ ngày 01/01/2013 sẽ có những điểm mới và tạo thuận lợi so với ... hóa đơn GTGT khi làm thủ tục ...

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/20326/hoinghidn2013.doc

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

doc
www.sav.gov.vn

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC. Số: 01/2011/QĐ-KTNN . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hà Nội, ngày 21 tháng 6 ...

http://www.sav.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

doc
tanet.vn

THUÕ THU NHËP C¸ NH¢N H¦íNG DÉN KHAI, QUYÕT TO¸N THEO BIÓU MÉU MíI; C¸C NéI DUNG SöA §æI, Bæ SUNG Vµ C¸C T×NH HUèNG Xö Lý. NHÀ XUẤT BẢN ...

http://tanet.vn/eos.nsf/d93de82a4f2eb373472576bf0031f94d/df46b5d309af55194725786a00056ee5/$FILE/Sach%20thue%20TNCN%20Huong%20dan%20khai.%20QT%20_2010.Bo%20sung%20TT%20175.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 20

doc
2. Kế toán tài chính 1 - Trường Đại học Nha Trang

... so sánh đối chiếu với ... tượng nộp thuế GTGT theo phương ... để bán còn Công ty Thương mại chỉ mau hàng hóa về đẻ ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 8

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH...

... vào doanh thu các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được nhưng không quá 10% so với ... Thuế GTGT hàng bán nội ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 12

doc
Đơn vị:………………… Mẫu số C24-HD

... (giá đã có thuế GTGT). ... Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển ...

http://images.luatminhkhue.vn/upload/images/SunLaw/data/article/TT%20123_2012%20TT-BTC.doc

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

doc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA

Ngành Thân mềm chiếm ưu thế về số lượng loài so ... TT*20% C 149.064.000 Cộng chi phí trước thuế TC 894.384.000 Thuế GTGT : (VAT)= 10 ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/Duthao_chinhsach_WB/EMP%20Thanh%20Hoa.doc

Date added: August 15, 2013 - Views: 4

doc
Tæng c«ng ty - sonlapc.vn

... sản xuất của Bên B có biến động dẫn đến việc sử dụng điện tăng hoặc giảm nhiều so với bình thường, ...

http://sonlapc.vn/customer/upload/taive/Quy%20trinh%20KDDN%20PCSL%202012.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 22

doc
PHẦN I - vienthonglaocai.com.vn:8864

... .000 1.661.252.673 300.788 44 Bình Thuận 2.500 4.876 4.284 847.878.750 1.184.595.374 276.516 45 Cà Mau ... Trong khi so với các dịch ... vụ GTGT, phát ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 93

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ...

... viên EUCA uống trị ho và viên xông ... mong muốn mau lành bệnh và ... 30/09/2009 1 Thuế GTGT 221 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 14

doc
QUA ĐƠN THƯ - thuvienbrvt.com.vn

Dù sụt giảm cả về vốn lẫn số lượng các dự án đầu tư so với những ... hàng hóa có thuế suất thuế GTGT 10% đang có khó ...

http://thuvienbrvt.com.vn/upload/download/13_59_41_Noi%20dung.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 6

doc
Mét sè ®Ò xuÊt ci tiÕn m«i tr­êng ®Çu t­, kinh...

... vệ sinh môi trường...). Điều này rõ ràng các CT TNHH hay DNTN đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với Chủ hộ đăng kí kinh doanh, ...

http://ipsard.gov.vn/images/2006/12/mot%20so%20de%20xuat%20cai%20tien%20cho%20dnnv.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 2

doc
UBNDTỈNH NGHỆ AN - ngoaivu.nghean.gov.vn

... diễn biến tình hình trong nước và thế giới đã có nhiều thay đổi so với ... nhưng chủ yếu do tăng tỷ trọng GTGT của ngành ...

http://www.ngoaivu.nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/fc98bb804a9a8c759802fd6de247c63d/Bao+c%C3%A1o+r%C3%A0+soat+quy+ho%E1%BA%A1ch+(thong+qua+H%C4%90ND).doc?MOD=AJPERES

Date added: September 6, 2015 - Views: 1

doc
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - htc.edu.vn

bỘ vĂn hÓa, thỂ thao vÀ du lỊch. trƯỜng cao ĐẲng du lỊch hÀ nỘi –––––(––––– cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

http://htc.edu.vn/userfiles/2_Noi%20dung%20on%20thi%20tot%20nghiep_he%20TCCN_K15.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 5

doc
ĐÁP ÁN - hct.edu.vn

= GTGT của hàng hóa dịch vụ chịu thuế ... Năm kế hoạch, số ngày luân chuyển vốn lưu động giảm 20 ngày so năm báo cáo, ...

http://hct.edu.vn/en/upload/Files/1131161016.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

doc
skhdt.haiduong.gov.vn

BÁO CÁO . TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2013. CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG. Hải Dương, ngày 20 ...

http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/Documents/BaocaoquyI_2013%5b1%5d.doc

Date added: November 7, 2014 - Views: 28

doc
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Dự án sẽ được thực hiện tại 8 tỉnh gồm: Cà Mau và Sóc Trăng ... so với khoảng 5% ở miền Trung và 14% ở miền Bắc.

http://www.duannguonloivenbien.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/612e68004f37a24c981add8431e43c1c/So+tay+thuc+hien+du+an+CRSD.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=612e68004f37a24c981add8431e43c1c

Date added: August 9, 2014 - Views: 4

doc
Chương 1 - giaotrinh.viwa.gov.vn

Loại hàng mau hỏng: Là loại hàng không chịu được nhiệt độ ... Một đặc điểm khác hẳn so với hàng lỏng là khi tầu nghiêng, ...

http://giaotrinh.viwa.gov.vn/Upload/GTDTT3/MH%2014.%20Kinh%20t%E1%BA%BF%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i.doc

Date added: June 6, 2015 - Views: 1

doc
htc.edu.vn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH. TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI –––––(––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

http://htc.edu.vn/userfiles/1_Noi%20dung%20on%20thi%20tot%20nghiep_he%20cao%20dang_C8.doc

Date added: September 18, 2014 - Views: 6