Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

4650 dl's @ 7981 KB/s

doc
Hoàn thuế Giá trị gia tăng

1/ Đối tượng, hồ sơ, thủ tục hoàn Thuế GTGT. 2/ Trách nhiệm của đối tượng được hoàn Thuế GTGT. ... TONG CUC THUE Other titles:

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/gtgt/Thu%20tuc%20hoan%20thue%20GTGT.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 15

doc
Mẫu số: 10/GTGT

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
Kê khai, nộp thuế GTGT

Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng trong một số ...

http://nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/kekhaithue/Ke%20khai,%20nop%20thue%20GTGT,%20co%20so%20nop%20thue%20GTGT%20theo%20phuong%20phap%20khau%20tru.doc

Date added: October 22, 2012 - Views: 14

doc
0903286821 - Google Sites

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại ... ghi số thuế GTGT ...

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/1.%20Mau%2001-DNHT%20Giay%20de%20nghi%20hoan%20tra.doc?attredirects=0

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trong tờ khai thuế GTGT có sử ... số thuế GTGT đầu vào Công ty còn được khấu trừ thêm là 65.000.000 đồng nữa so với số ... Thue ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC6.doc

Date added: January 5, 2012 - Views: 24

doc
Mẫu số: 03/GTGT

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra của ... Thue Viet Nam ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: December 25, 2011 - Views: 87

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 4

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 16

doc
Mẫu số 01

Title: Mẫu số 01 Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Tong Cuc Thue Created Date: 1/16/2009 8:02:00 AM Company: Thue Viet Nam Other titles: Mẫu số 01

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/content/download/204727/5446232/file/Don%20xin%20mua%20hoa%20don.doc

Date added: April 27, 2012 - Views: 5

doc
BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Title: BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Thietbi2007 Created Date: 3/7/2011 8:24:00 AM

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/4.%20Mau%2001-3-DNHT%20Bang%20ke%20ho%20so%20XNK.doc?attredirects=0

Date added: April 3, 2015 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH

gia hạn = Số thuế GTGT phát sinh phải nộp trên Tờ khai của tháng được gia ... năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất ...

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/tranducmanh/20130208/Thong%20tu%20so%20%2016%20hdth%20NQ%2002.doc

Date added: June 25, 2013 - Views: 10

doc
nghÞ ®Þnh - Cục Thuế Bình Phước

... ph¶i nép theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng ho ... tăng so với tổng doanh số ...

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI/ND%20123-2008-ND-CP-huong%20dan%20luat%20thue%20GTGT.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 2

doc
TỔNG CỤC THUẾ - Trang chủ

... hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... hạn hiệu lực so với ... GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 53

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Phần mềm kế toán online | Phần ...

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. ... GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ...

http://www.misa.com.vn/Portals/0/Uploads/Documents/Thong_tu_32.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH - IBM WebSphere Portal

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 5

doc
dautunuocngoai.gov.vn

Thuế GTGT, thuế XK phát sinh ... Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm Thực hiện năm so với năm trước (%) Lượng Giá trị (1000USD) ...

http://dautunuocngoai.gov.vn/_layouts/fiaportal/uploads/old_data/uploads/Doc/11213559.doc

Date added: July 1, 2015 - Views: 1

doc
tên: le van hong

... Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa. Địa chỉ: Ninh An, ... Toi co co so qui mo nho ve kinh doanh thit cho, ... thuế suất thuế GTGT 5%) ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 112

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH...

... vào doanh thu các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được nhưng không quá 10% so với ... Thuế GTGT hàng bán nội ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 7

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 21

doc
BỘ TÀI CHÍNH - ITPC - Online Trade and Investment...

... miễn thuế, giảm thuế so với quy định thì khi khai hải quan phải khai số danh mục miễn thuế; mã miễn, giảm thuế, ...

http://www.itpc.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-Haiquan/71245.doc/download

Date added: May 1, 2014 - Views: 13

doc
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời...

Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20110110/Danh%20muc%20cac%20mat%20hang%20duoc%20gia%20han%20thue%20GTGT%5b1%5d.doc

Date added: November 19, 2014 - Views: 2

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19 /2012/QĐ-UBND. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 ...

http://www.danangcity.gov.vn/images/danang/file/chinh%20sach%20moi/quyet%20dinh%20ho%20tro%20vao%20KCNC%20DN.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 1

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so ... GTGT 31132 Thuế GTGT ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD387/vanban/3567/3567_1395903689_170_quy_dinh__ho_so_-_so_sach_nha_truong_trong_huyen_tam_duong.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 4

doc
www.kiemtoannn.gov.vn

www.kiemtoannn.gov.vn

http://www.kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: June 27, 2013 - Views: 47

doc
nghÞ ®Þnh

Những hoạt động này được quy định thuộc diện không tính thuế GTGT và cơ sở kinh doanh được ... giá trị gia tăng so với ... ho ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 8

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - UNDP - United Nations ...

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Jobs/HSMT_khoiphucmoitruong_23Aug13.doc

Date added: November 26, 2014 - Views: 2

doc
PHẦN I - VNPT Lào Cai

... .000 1.661.252.673 300.788 44 Bình Thuận 2.500 4.876 4.284 847.878.750 1.184.595.374 276.516 45 Cà Mau ... Trong khi so với các dịch ... và GTGT Chia ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 69

doc
2. Kế toán tài chính 1 - Trường Đại học Nha Trang

... so sánh đối chiếu với ... tượng nộp thuế GTGT theo phương ... để bán còn Công ty Thương mại chỉ mau hàng hóa về đẻ ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 6

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đầu năm 2013 đều giảm sút đáng kể so với các ... GTGT đã gia hạn số thuế 2.541 ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 7

doc
DANH MỤC CÁC TIN, BÀI CỦA BẢN TIN KH&ĐS THÁNG...

1 Chính sách thuế GTGT mới gắn với nông nghiệp, nông thôn, ...

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/so/sokhoahoccongnghe/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi/Attachments/113/BAN%20TIN%20KHDS%20T3%202014(d).doc

Date added: February 28, 2015 - Views: 4

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ...

... viên EUCA uống trị ho và viên xông ... mong muốn mau lành bệnh và ... 30/09/2009 1 Thuế GTGT 221 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 9

doc
vbqppl.hanam.gov.vn:8080

vbqppl.hanam.gov.vn:8080

http://vbqppl.hanam.gov.vn:8080/vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F8A30FAD3CD590D347257A4D0027A964/$file/TTTT%20992.doc

Date added: June 6, 2013 - Views: 7

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... hợp tác xã chỉ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập (nếu có). ... ho gà, sởi giảm rõ ... so với kế hoạch đạt 103,21% ...

http://www.dongnai.gov.vn/Documents/8CT-Ctr5(%C4%91%C3%A3%20k%C3%BD).doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 6

doc
luatvn.net

... hàng hoá do nước ta sản xuất so với hàng ... Quốc để được hoàn thuế GTGT. ... ông Nguyễn Công Hoan đại diện ...

http://luatvn.net/Filedownload/26581/27822/vi_5162_bcd127tw.doc

Date added: February 28, 2015 - Views: 1

doc
skhdt.haiduong.gov.vn

skhdt.haiduong.gov.vn

http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/Documents/BaocaoquyI_2013%5b1%5d.doc

Date added: November 7, 2014 - Views: 12

doc
s1.downloadmienphi.net

s1.downloadmienphi.net

http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile6/208/1387401.doc

Date added: June 28, 2014 - Views: 2

doc
www.vnast.gov.vn

... lưới thiết kế cho sản lượng cao hơn so với ... Xây dựng được “Quy trình công nghệ chế biến sản phẩm GTGT sứa miến ...

http://www.vnast.gov.vn/UploadFile/Vien%20HS.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 10

doc
ketoanthanhhoa.edu.vn

ketoanthanhhoa.edu.vn

http://ketoanthanhhoa.edu.vn/upload/6656/20130708/KT148.doc

Date added: May 22, 2015 - Views: 1

doc
www.tvsi.com.vn

VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG ... ho, sổ mũi, viêm mũi ... hóa đơn GTGT Tổng cộng 22.458.276.320 ...

https://www.tvsi.com.vn/vn/File/download/D235B8F43D7934D0B35A/default.htm

Date added: May 4, 2013 - Views: 4

doc
Tæng c«ng ty - .: Công ty Điện Lực Sơn La Online

... sản xuất của Bên B có biến động dẫn đến việc sử dụng điện tăng hoặc giảm nhiều so với bình thường, ...

http://sonlapc.vn/customer/upload/taive/Quy%20trinh%20KDDN%20PCSL%202012.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 16

doc
Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ - Hệ thống đấu thầu ...

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ...

http://muasamcong.mpi.gov.vn/servlet/fileAttachment/FileDownload?fileId=2361

Date added: February 28, 2015 - Views: 1

doc
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

bỘ vĂn hÓa, thỂ thao vÀ du lỊch. trƯỜng cao ĐẲng du lỊch hÀ nỘi –––––(––––– cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

http://htc.edu.vn/userfiles/2_Noi%20dung%20on%20thi%20tot%20nghiep_he%20TCCN_K15.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 3

doc
ĐÁP ÁN

= GTGT của hàng hóa dịch vụ chịu thuế ... Năm kế hoạch, số ngày luân chuyển vốn lưu động giảm 20 ngày so năm báo cáo, ...

http://hct.edu.vn/en/upload/Files/1131161016.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

doc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA

Ngành Thân mềm chiếm ưu thế về số lượng loài so ... TT*20% C 149.064.000 Cộng chi phí trước thuế TC 894.384.000 Thuế GTGT : (VAT)= 10 ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/Duthao_chinhsach_WB/EMP%20Thanh%20Hoa.doc

Date added: August 15, 2013 - Views: 2

doc
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

Năm 2005 GTGT của ngành đạt 3.637 tỷ ... (theo giá so sánh) ... Lễ hội Lam Kinh 2008, liên hoan “văn hóa ẩm thực các tỉnh phía ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/BAOCAOduthao%20TH%2016-8-2012.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 13

doc
QUA ĐƠN THƯ - Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu | Thu vien...

Dù sụt giảm cả về vốn lẫn số lượng các dự án đầu tư so với những ... hàng hóa có thuế suất thuế GTGT 10% đang có khó ...

http://thuvienbrvt.com.vn/upload/download/13_59_41_Noi%20dung.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 2

doc
cucthongke.lamdong.gov.vn

Các chỉ tiêu trong biểu tính theo giá hiện hành và giá so sánh, trong đó:

http://cucthongke.lamdong.gov.vn/Upload/file/dean%20312/Giai%20thich%20Quy.doc

Date added: June 11, 2013 - Views: 6

doc
htc.edu.vn

htc.edu.vn

http://htc.edu.vn/userfiles/1_Noi%20dung%20on%20thi%20tot%20nghiep_he%20cao%20dang_C8.doc

Date added: September 18, 2014 - Views: 3

doc
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Dự án sẽ được thực hiện tại 8 tỉnh gồm: Cà Mau và Sóc Trăng ... so với khoảng 5% ở miền Trung và 14% ở miền Bắc.

http://www.duannguonloivenbien.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/612e68004f37a24c981add8431e43c1c/So+tay+thuc+hien+du+an+CRSD.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=612e68004f37a24c981add8431e43c1c

Date added: August 9, 2014 - Views: 3