Tcvn 5334 2007 docs

Searching:
Download
Tcvn 5334 2007 - Fast Download

Download Tcvn 5334 2007 from our fatest mirror

1 - veam.com.vn

9028 dl's @ 3606 KB/s

doc
1 - veam.com.vn

60.TCVN 5334:2007.Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng .

http://veam.com.vn/upload/images/Danh%20muc%20tieu%20chuan%20An%20toan.doc

Date added: June 6, 2013 - Views: 71

doc
MỤC LỤC DANH SÁCH VỀ LĨNH VỰC ĐIỆN – THIẾT BỊ ĐIỆN

Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật 10tr 179 TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

http://www.khcnbinhduong.gov.vn/WebMedia/file/chat%20luong/Danh%20Muc%20Tieu%20Chuan/Muc%20luc%20danh%20sach%20linh%20vuc%20dien.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 168

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa hàng...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/5/2154826_Du%20thao%20-%20Noi%20dung%20tuyen%20truyen%20PCCC%20Xang%20Dau.doc

Date added: July 3, 2014 - Views: 2

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG - i.vietnamdoc.net

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu ...

http://i.vietnamdoc.net/data/file/2013/thang06/21/11-2013-TT-BCT.doc

Date added: February 6, 2016 - Views: 1

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG - i.vietnamdoc.net

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

http://i.vietnamdoc.net/data/file/2015/Thang11/13/Thong-tu-33_2015_TT-BCT-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-cac-thiet-bi-dung-cu-dien.doc

Date added: April 16, 2016 - Views: 1

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa hàng...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/4/4231409_Du%20thao%20Sua_bai_xawg_dau_thanh_tr%20i.doc

Date added: May 18, 2014 - Views: 3

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - mt.gov.vn

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm ... bao gồm kết quả kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu chất lượng theo TCVN, ...

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/01_2012_tt-bgtvt%5B1%5D.DOC

Date added: January 26, 2016 - Views: 1

doc
tieuchuan.mard.gov.vn

tcvn 7447-4-44:2010 (iec 60364-4-44:2007), ... 0.5349 0.5347 0.5345 0.5343 0.5341 0.5338 0.5336 0.5334 0.5332 1.04 0.5330 0.5327 0.5325 0.5323 0.5321 0.5319 0 ...

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209226-2012.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 52

doc
MỤC LỤC - cpo.vn

... Chủ dự án đã có biên bản thống nhất với UBND xã Thanh Trạch ngày 25/6/2007. ... cho phép theo TCVN ... đặt theo TCVN 5334 ...

http://www.cpo.vn/upload/Doc/EIA%20Cua%20Gianh-%20Quang%20Binh.doc

Date added: July 14, 2013 - Views: 9

doc
ĐỀ CƯƠNG - vinhphuc.gov.vn

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ... của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ...

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/BuuChinhVienThongVaCNTT/Lists/QuyetDinh/Attachments/7/QHCNTTVinhPhuc2020.doc

Date added: August 30, 2015 - Views: 5