Tcvn 5334 2007 docs

Searching:
Download
Tcvn 5334 2007 - Fast Download

Download Tcvn 5334 2007 from our fatest mirror

luatvn.net

5928 dl's @ 2168 KB/s

doc
luatvn.net

TCVN 5334 : 2007 thay thế TCVN 5334 : 1991. TCVN 5334 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế các công trình dầu ...

http://luatvn.net/Filedownload/169188/180266/vi_tcvn5334_2007.doc

Date added: September 3, 2015 - Views: 1

doc
1 - veam.com.vn

60.TCVN 5334:2007.Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng .

http://veam.com.vn/upload/images/Danh%20muc%20tieu%20chuan%20An%20toan.doc

Date added: June 6, 2013 - Views: 71

doc
MỤC LỤC DANH SÁCH VỀ LĨNH VỰC ĐIỆN – THIẾT BỊ ĐIỆN

Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật 10tr 179 TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

http://www.khcnbinhduong.gov.vn/WebMedia/file/chat%20luong/Danh%20Muc%20Tieu%20Chuan/Muc%20luc%20danh%20sach%20linh%20vuc%20dien.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 167

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG - i.vietnamdoc.net

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu ...

http://i.vietnamdoc.net/data/file/2013/thang06/21/11-2013-TT-BCT.doc

Date added: February 6, 2016 - Views: 1

doc
fs.hiephoixangdau.org

QCVN 01 : 2013/BCT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA. VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU. National technical regulation on design requirements ...

http://fs.hiephoixangdau.org/File.ashx/CAAA380C14C7489CAD19006E3C1AF5E6/application=msword/b21bafc9d95d42b389fd0cdbf009781f/QCVN%2001.2013%20ve%20Thiet%20ke%20cua%20hang%20xang%20dau%20Ban%20hanh.doc

Date added: August 1, 2013 - Views: 26

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa hàng...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/5/2154826_Du%20thao%20-%20Noi%20dung%20tuyen%20truyen%20PCCC%20Xang%20Dau.doc

Date added: July 3, 2014 - Views: 2

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - mt.gov.vn

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm ... bao gồm kết quả kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu chất lượng theo TCVN, ...

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/01_2012_tt-bgtvt%5B1%5D.DOC

Date added: January 26, 2016 - Views: 1

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa hàng...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/4/4231409_Du%20thao%20Sua_bai_xawg_dau_thanh_tr%20i.doc

Date added: May 18, 2014 - Views: 3

doc
UBND TÆNH AN GIANG

MỞ ĐẦU. Môi trường được quan niệm bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến ...

http://truongchinhtri.angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/3f8a068042ff379382b7be90d4a833b3/noi+dung.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=3f8a068042ff379382b7be90d4a833b3

Date added: November 23, 2015 - Views: 2

doc
tieuchuan.mard.gov.vn

tcvn 7447-4-44:2010 (iec 60364-4-44:2007), ... 0.5349 0.5347 0.5345 0.5343 0.5341 0.5338 0.5336 0.5334 0.5332 1.04 0.5330 0.5327 0.5325 0.5323 0.5321 0.5319 0 ...

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209226-2012.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 51

doc
MỤC LỤC - cpo.vn

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO. CPO: Ban quản lý dự án Thủy lợi Trung ương. ĐTM: Đánh giá tác động môi trường.

http://www.cpo.vn/upload/Doc/EIA%20Cua%20Gianh-%20Quang%20Binh.doc

Date added: July 14, 2013 - Views: 9

doc
ĐỀ CƯƠNG - vinhphuc.gov.vn

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ... của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ...

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/BuuChinhVienThongVaCNTT/Lists/QuyetDinh/Attachments/7/QHCNTTVinhPhuc2020.doc

Date added: August 30, 2015 - Views: 2