Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ / vzor

1397 dl's @ 7236 KB/s

doc
KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ / vzor

KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ . Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky ako 2.list za ocenený zhustený výkaz výmer

http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/KRYC%C3%8D%20LIST%20PONUKY(2).doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
Mgr - markusovce.sk

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov)

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_46_02%20CENOV%c3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Mgr - mociar.ocu.sk

Predmet cenovej ponuky: (uviesť predmet zverejneného zámeru priameho nájmu, na ktorý sa vzťahuje cenová ponuka záujemcu) P. č.: Parcela: Druh pozemku: ...

http://www.mociar.ocu.sk/dokumenty/vzor_cenovej_ponuky_pre__fo.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
VZOR - zupkov.sk

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: May 8, 2013 - Views: 127

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s...

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou...

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: Keresztes Ildikó

http://www.europarestbar.eu/files/sprievodne_listy.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
Príloha č - dpmk.sk

Návrh na plnenie jednotlivých kritérií ( tento návrh požadujeme vložiť na začiatok všetkých predložených dokladov ponuky) Vzor cenovej ponuky :

http://www.dpmk.sk/sites/default/files/images/priloha_-_tabulky.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 80

doc
www.prievidza.sk

... Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa 03.05.2012, podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľností ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/auto/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20FVE.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
www.prievidza.sk

... prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa ....., podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľnosti . v k.ú ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20priamy%20najom%20I_.doc

Date added: January 30, 2016 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14...

Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky. Miesto: Horská služba Malá Fatra. Dom Horskej služby Vrátna 514. ... Vzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.horskasluzba.com/dokumenty/cenova_ponuka_147_2013.docx

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
VZOR - zupkov.sk

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. ... VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 6:28:00 AM

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: May 8, 2013 - Views: 158

doc
globalcontract.sk

Projekt: Odborné kompetencie študentov v praxi. V rámci programu Erasmus+. Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov . CENOVÁ PONUKA

http://globalcontract.sk/download-file/1076-Pr%c3%adloha%20%c4%8d%201-%20vzor%20cenovej%20ponuky

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
www.globalcontract.sk

Projekt: Odborné kompetencie študentov v praxi. V rámci programu Erasmus+. Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov . CENOVÁ PONUKA - poistenie

http://www.globalcontract.sk/download-file/1080-Pr%c3%adloha%20%c4%8d%201-%20vzor%20cenovej%20ponuky

Date added: December 31, 2015 - Views: 1

doc
VZOR“ - smrekovec.sk

Termín doručenia cenovej ponuky je 6.12.2013 do 12:00 hod. Spôsob predkladania ponúk: ... „VZOR“ Author: Rekreačné zariadenie MV SR Last modified by:

http://smrekovec.sk/download/obstaravanie/vyzva-mrazene-vyrobky.doc

Date added: April 5, 2015 - Views: 1

doc
Výzva na predkladanie ponúk vzor: -...

Pre záujemcov pre vypracovanie cenovej ponuky je projektová dokumentácia k dispozícii na Obecnom úrade v Chrasti ... Výzva na predkladanie ponúk vzor: Author:

http://www.chrastnadhornadom.sk/files/2014-04-16-115728-V__zva_na_predkladanie_pon__k_-_VO.doc

Date added: January 30, 2016 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou...

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie je možné cenovú ponuku rozdeli ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Last modified by: Entu

http://www.kamei.sk/download/vyzva.docx

Date added: January 30, 2016 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 ... -...

Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponukyVzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.ztt.sk/wp-content/uploads/2015/02/01a_vyzva_ztt_spolon_stretnutia_partnerov.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
Príloha č - obechornaves.sk

Záznam z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov (VZOR) zo dňa dd.mm.rrrr. 1. ... Lehota na predloženie cenovej ponuky: dd.mm.rrrr do 00,00 hod. 4.

http://www.obechornaves.sk/wp-content/uploads/2015/05/Pr%c3%adloha-%c4%8d.-3-z%c3%a1znam-z-vyhodnotenia-vzor.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
Príloha č - obechornaves.sk

V Ý Z V A (VZOR) na predloženie ponuky. podľa ... Uchádzač k cenovej ponuke priloží: - doklad o oprávnení poskytovať službu, tovar, práce ...

http://www.obechornaves.sk/wp-content/uploads/2015/05/Pr%c3%adloha-%c4%8d.-2-v%c3%bdzva-vzor.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
VZOR - obecradatice.sk

... uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou na predloženie cenovej ponuky na ... ponuky uchádzačov ... VZOR ...

http://www.obecradatice.sk/wp-content/uploads/2013/07/z%c3%a1pisnica.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 4

doc
dafne.sk

Súčasťou cenovej ponuky bude ako jej príloha aj technická špecifikácia ponúkaného tovaru. ... Príloha č. 1: vzor cenovej ponuky. Author: cfcu Created Date:

http://dafne.sk/docs/vyzva_na_predkladanie_ponuk_HW_final.doc

Date added: August 13, 2015 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 ... -...

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ...

http://www.ztt.sk/wp-content/uploads/2015/02/01a_vyzva_ztt_organizcia_workshopov-destinan__manament.doc

Date added: December 31, 2015 - Views: 1

doc
www.voka.sk

Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky pre zákazku podľa § 9 odsek 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ... (vzor cenovej ponuky tvorí .

http://www.voka.sk/rsadmin/foto/podklady_k_vypraco_1409564324.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
ZMLUVA O DIELO č - euroline.cz

Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ... Poznámka: Tento vzor zmluvy je vhodný pre jednoduché predmety zmluvy. Zmluva môže byť stručná, ...

http://www.euroline.cz/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: May 12, 2013 - Views: 13

doc
www.spse-po.sk

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám posielame ponuku na zákazku „Grafické spracovanie a tlač publikácie ...

http://www.spse-po.sk/public/images/stories/VO/vzor%20cenova%20ponuka.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 5

doc
Smernica č - osbddk.sk

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. ... komplexnosť cenovej ponuky. referencie s uvedením kontaktu na investora. záruka, pozáručný servis.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 12

doc
Z M L U V A O D I E L O č - lesy.sk

Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, ...

http://www.lesy.sk/files/OZ/Sobrance/ZoD-LC-Kolajka-Strihovec-mosty-vzor.doc

Date added: December 31, 2015 - Views: 1

doc
www.zvjs.sk

Puzdro na pištoľ ČZ vzor 82/83. ks ... že súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. Dátum ...

http://www.zvjs.sk/data/obstaravanie/1698/CENOVA%20PONUKA_3%20listy.docx

Date added: December 11, 2013 - Views: 2

doc
Zmluva o dielo č - LESY Slovenskej republiky,...

Práce môže zhotoviteľ vykonať až po schválení cenovej ponuky objednávateľom. 5.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania, ...

http://www.lesy.sk/files/OZ/Prievidza/Oprava-lesna-cesta-Poruba-dolina-vzor-zmluvy-o-dielo.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
zasedlice.edupage.sk

ZŠ s MŠ Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice. VÝZVA NA PREDLOŽENIE . CENOVEJ PONUKY. Predmet zákazky: „Nákup vahadlových hojdačiek do MŠ rok 2014“

http://zasedlice.edupage.sk/zmluvy/Vyzva_detske_ihrisko-vzor_1.docx

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
Centrum účelových zariadení - hotelkremenec.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. ... 1./ 20 kusov - Obrus damaškový s teflónovou úpravou 120 x 140 cm – biely - jemný vzor. 2./ 20 kusov ...

http://www.hotelkremenec.sk/sites/default/files/vyzva_na_podanie_ponuky-obrusy.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
zsssnina.edupage.sk

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 06927 Snina. IČO: 37878247. VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. Verejný obstarávateľ, ktorým je Stredná ...

http://zsssnina.edupage.sk/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_Praca_expertov_a_lektorov.docx

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
Príloha č - Euroregión Beskydy

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu. ... Malá tabuľa (15 ks) – vzor A - výška 2000 mm, šírka 300-400 mm, hrúbka 20-30 mm

http://www.regionbeskydy.sk/dokumenty/1308658576_0.doc

Date added: October 30, 2013 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou...

Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - ... 15.1 – Príloha č.1- Vzor zmluvy. Dátum: ...

http://www.vrbove.sk/aktuality/2012/podklady_2012_11_9.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou...

Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, ... 16.1 – Príloha č.1- Vzor zmluvy. Dátum: Vo Vrbovom, dňa 7.3.2011. Meno a podpis zodpovednej osoby: Ing.

http://www.vrbove.sk/aktuality/2011/podklady_deratizacia.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 3

doc
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU - BORINKA

na základe cenovej ponuky predávajúceho. Rozšírenie sortimentu tovaru bude riešené . dodatkami, ...

http://www.zss-borinka-nitra.sk/fileadmin/Dokumenty/RAMCOVA_DOHODA_NA_DODANIE_TOVARU_.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
Vážená pani/Vážený pán - uvlf.sk

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Prílohou je vzor zmluvy o dielo ktorú je potrebné doplniť a upraviť na požadovaný predmet plnenia. .

http://www.uvlf.sk/sites/default/files/dokumenty/verejne-obstaravania/vyzva-na-sutaz-zhotovenie-pd.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
Výzva na predkladanie ponúk - barlicka.com

Identifikácia osoby podľa § 7 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní „):

http://www.barlicka.com/sia/vyzva_na_predkladanie_ponuk.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
V Ý Z V A - blatnanaostrove.sk

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania a to vyplnením cenovej ponuky na jednotlivé realizované aktivity, ktorej vzor je uvedený v ...

http://www.blatnanaostrove.sk/hu/images/2014/dok/vyzva_cp.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
Zmluvy - spool.sk

Cena tovaru sa dojedná podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

http://www.spool.sk/userfile/files4download/Vzva-na-predkladanie-cenovch-ponk/Kpna_zmluva_vzor___tovar___do_VO_2.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
Mestský podnik Spišská Belá s - spisskabela.sk

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá. Spišská Belá, dňa 22.1.2014. Vec: Výzva na predloženie ponuky - zaslanie.

http://www.spisskabela.sk/files/uradna_tabula/vyzva_uhadzovanie.doc

Date added: January 30, 2016 - Views: 1

doc
Obchodná verejná súťaž podľa 281 – 288 Obchodného...

Uchádzač resp. predkladateľ ponuky do VK môže predložiť ... (Viď vzor č. 1 ... energií a.p. sa vyžaduje v rámci cenovej ponuky predložiť ...

http://www.miticka.eu/uploads/files/V%C3%BDzva%20na%20predkladanie%20pon%C3%BAk_deff.doc

Date added: December 31, 2015 - Views: 1

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ... prekontrolujú úplnosť cenovej ponuky podľa zadania ... V cenovej ponuke je nutné toto nacenenie uviesť ...

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 16

doc
www.ddadsszvolen.sk

JAZYK PONUKY: Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej ...

http://www.ddadsszvolen.sk/files/Vyzva%20na%20predkladanie%20ponuk%20OOPP%202015.doc

Date added: July 31, 2015 - Views: 1

doc
S M E R N I C A - www.vcelari.sk

VZOR vyhodnotenia prieskumného konania a zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky pri zákazkách s nízkymi hodnotami ...

http://vcelari.sk/sites/default/files/.myimages/Smernica-ZSV-1-2013-k-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych-prostriedkov.doc

Date added: November 26, 2015 - Views: 1

doc
Smernica k VO - jelka.sk

Vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk. Vzor: č. 2 k smernici. 5.3 ... a určí primeranú lehotu na vypracovanie a doručenie cenovej ponuky z prieskumu ...

http://www.jelka.sk/webimages/file/2013_smernica_k_VO.doc

Date added: April 2, 2014 - Views: 1

doc
V Z O R“ - belusa.sk

Ponuky predložené po tomto termíne budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 23. Termín a miesto otvárania obálok s ponukami:

http://www.belusa.sk/dokumenty/obstaravanie/obstaravanie_20090921.doc

Date added: December 31, 2015 - Views: 1

doc
www.upjs.sk

... Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na: ... dohody ktorej vzor je prílohou č.1 tohto ... v zmysle predloženej cenovej ponuky ...

http://www.upjs.sk/public/media/9744/nh-vyzva-tonery-2013.docx

Date added: October 30, 2013 - Views: 1

doc
V Z O R“ - kaplna.sk

Predloženie štatutárnym orgánom uchádzača podpísanej cenovej ponuky. ... Vzor tohto prehlásenia bude ... 16. Adresa, na ktorú sa majú byť ponuky ...

http://www.kaplna.sk/vyzva_na_web.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 17