Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
Download
Ligji Nr 8652 - Fast Download

Download Ligji Nr 8652 from our fatest mirror

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr.8652,...

5206 dl's @ 2204 KB/s

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr.8652,...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 ...

http://www.crca.al/sites/default/files/publications/ligji%20i%20qeverisjes%20vendore%202000.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 54

pdf
LIGJ Nr. 30/2015 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË...

ligj nr. 30/2015 pËr disa ndryshime dhe shtesa nË ligjin nr. 8652, datË 31.7.2000, “pËr organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

http://www.ceshtjetvendore.gov.al/files/pages_files/ligj_nr._30,_dt._2.4.2015.pdf

Date added: April 8, 2015 - Views: 59

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2729, datë 7.8.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani.

http://www.reformaterritoriale.al/ligjet/Legjislacioni_per_Qeverisjen_Vendore.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 36

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/taksvendore/ligj_ndryshime.pdf

Date added: March 8, 2012 - Views: 46

pdf
LIGJ Nr. 9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". 2. ... ligji nr.8978, datë 12.12.2002 "Për taksën vendore për

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.9632_date_31.10.2006-per_taksat_vendore.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 18

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%20nr.%209632%2c%20dat%c3%ab%2030.10.2006.pdf

Date added: June 25, 2014 - Views: 21

pdf
LIGJ Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN...

33 te ligjit nr.8652, date 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". ... Ligji nr.7608, date 22.9.1992 "Për prefekturat", ...

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8927_25.07.2002_Per%20prefektin.pdf

Date added: January 25, 2015 - Views: 19

pdf
Ligj nr.9632, datë 30.10.2006, "Për sistemin e...

Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor”, ...

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%209632%20%20PER%20TAKSAT%20VENDORE,%20i%20ndryshuar.pdf

Date added: September 27, 2015 - Views: 5

pdf
9208 datë 18.03.2004 është botuar në Fletoren...

Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.25 . Ligji nr. 9208 datë 18.03.2004 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 21 Ligjin .

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/07/Ligj-Nr.8652-Per-organizimin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-i-perditesuar.pdf

Date added: February 11, 2016 - Views: 3

pdf
L I G J - qbz.gov.al

1 L I G J Nr. 8652, datë 31.7.2000 . PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE (Ndryshuar me ligjin nr. 9208, 18.3.2004, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 21

http://qbz.gov.al/Ligje.pdf/ligj_8652_2000.pdf

Date added: February 11, 2016 - Views: 5

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË...

Ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 ”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 8 paragrafi III, Pika A dhe B; Ligji nr. 8435 datë 28.12.1998 ...

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 39

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË...

Ligji 106/2013 dt.28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 20

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE...

1. Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 121

pdf
Për Sistemin e Taksave Vendore - dpttv.gov.al

Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, ... Ligji nr. 8982, datë 12.12.2002 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar;

http://www.dpttv.gov.al/DocumentFile/Legjislacioni/Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore.pdf

Date added: March 23, 2012 - Views: 38

pdf
L I G J Nr.8752, datë 26.3.2001 PËR KRIJIMIN DHE...

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", n ... ligji i ngarkon për mbrojtjen e tokës bujqësore edhe kur: a) ...

http://kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_i_samt_nr.8752_-viti_2001_0.pdf

Date added: April 5, 2016 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E PUNEVE TE...

7.Ligji Nr.8095, dt.21.03.1996 “Per sherbimin civil ne Republiken e Shqiperise” 8.Ligji Nr.8553, dt.25.11.1999 “Per policine e shtetit”

http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2003-10-inf-sqi.pdf

Date added: November 10, 2012 - Views: 36

pdf
Ligji 9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE...

me këtë ligj dhe me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.

http://gosnishti.com/wp-content/uploads/2016/01/Ligji-Nr.-9632-dt.-30.10.06-Per-Taksat-Vendore-Azhornuar-me-ndryshimin-e-fundit1.pdf

Date added: February 22, 2016 - Views: 6

pdf
SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

(Ligji nr. 8652/00) dhe “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të Qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (Ligji nr. 8653/00) ...

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 38

pdf
FLETORJA ZYRTARE - qbz.gov.al

Në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... Nr. 9041, datë 6.4.2015 PËR SHPALLJE LIGJI DHE DHËNIEN E

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/51-2015.pdf

Date added: June 20, 2015 - Views: 10

pdf
Paketa Ligjore - ShtetiWeb

Ligji “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, nr. 8652, korrik 2000, (Ligji Organik), 2. ... Ligji nr. 8979, datë 12 dhjetor 2002, ...

http://shtetiweb.org/paketa-ligjore/?print=pdf

Date added: July 4, 2015 - Views: 15

pdf
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM...

Ligji Nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, miratuar në 31 korrik të vitit 2000, përbën ligjin organik, që

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/10/Drejt-De-Centralizimit-Nj%c3%ab-Analiz%c3%ab-e-Mjedisit-Mund%c3%absues-p%c3%abr-Decentralizimin-n%c3%ab-Shqip%c3%abri.pdf

Date added: March 31, 2015 - Views: 18

pdf
V E N D I M : Nr. 42 date 06.12 - peshkopia.com

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-10.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 16

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20T%c3%8b%20TERRITORIT%20T%c3%8b%20BASHKIS%c3%8b%20KORCE%20(1).pdf

Date added: November 14, 2014 - Views: 15

pdf
Baza ligjore - prefektitirane.gov.al

Ligjin Nr. 8652, datë 31.07. 2000 “Për organizimin dhe funksionimin e organeve të qeverisjes vendore”,i ndryshuar Ligji Nr.8653, ...

http://www.prefektitirane.gov.al/images/dok/bazaligjore.pdf

Date added: October 18, 2015 - Views: 13

pdf
Ligji Nr. 8927, date 25.7 - kqk.gov.al

Ligji Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN Ne mbeshtetje te neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 114 te Kushtetutes, me ... nenit 33 te ligjit nr.8652, ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_per_prefektin.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 35

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË...

bashkive të kategorive të tjera i është njohur me ligjin nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” date. ... (ligji nr. 8405 neni 44)

http://www.flag-al.org/FLAG-AL_ORG_files/manuals/Guide%20to%20Issuing%20Building%20Permits.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 24

pdf
E Drejta Mjedisore - ResearchGate

6.10 Ligji Nr. 9385, Datë 4.05.2005 “Mbi Pyjet dhe Shërbimin Pyjor ... 19.1 Ligji Nr. 8652, datë 31.07.2000 “Organizimi dhe Funksionimi i Qeverisjes Vendore”

https://www.researchgate.net/profile/Prof_Dr_Bashkim_Lushaj2/publication/228258687_Legjislacioni_Mjedisor_(Environmental_Law)/links/558402bf08ae8bf4ba713a11.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail

Date added: April 15, 2016 - Views: 1

pdf
V E N D I M - peshkopia.com

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-7.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 15

pdf
Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve për Bashkinë...

2.1.1 Ligji për Qeverisjen Vendore Ligji nr.8652, dt.31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisë lokale” neni 10, i

http://www.durres.gov.al/pdf/BASHKIADURRES.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 2

pdf
1. Misioni - transporti.gov.al

1. Ligji Nr. 8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 2. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 3.

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjeve_Urbane.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 30

pdf
NI Qendra q//iye~& - infocip.org

kryesore nga Bashkia tek Institucionet e vartesise D, bazuar ne ligjin nr. mbi 8652 dt. ... Ligji nr. 9936 date 26.06.2008 (( Per rnenaxhimin

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.140.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 20

pdf
POLITIKAT E PËRFSHIRJES - unicef.org

2 Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 ... Ligji nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”, përcakton kushtet, llojin, mënyrën

http://www.unicef.org/albania/Children_Social_Inclusion_Shqip13.pdf

Date added: September 26, 2015 - Views: 8

pdf
MANUAL PER TE ARDHURAT VENDORE - shtetiweb.org

Ligji nr.8652, daët 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” ... Ligji nr. 10146, datë 28.9.2009, ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2015/04/manual_per_te_ardhurat_vendore.pdf

Date added: July 4, 2015 - Views: 11

pdf
D E K R E T PËR - illyriapress.com

të prokurimit publik, ndërkohë që ligji nr.9643, ... Kushtetutës si dhe ligjin nr.8652 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

http://illyriapress.com/illyria_content/uploads/2015/08/Dekret-per-kthim-ligj-nr.-93-Turizmi.pdf

Date added: October 18, 2015 - Views: 8

pdf
V E N D I M

Nr. 29, datë 29.05.2014 ... Bashkisë, mbështetur në nenin 19 pika 9, nenit 32 pikat “dh”, nenit 33 pika 3 të ligji nr. 8652 date. 31.07.2000, ...

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/01/Vendim-i-Keshillit-bashkiak-Shkoder-nr29-viti-2014.pdf

Date added: March 23, 2015 - Views: 9

pdf
Sektori i Politikave të Trajtimit të Mbetjeve të...

2.Ligji Nr.8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 3. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 4.

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjet_e_Ngurta.pdf

Date added: December 21, 2015 - Views: 4

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31.07.2000 për ...

http://www.unicef.org/albania/sq/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: April 15, 2016 - Views: 1

pdf
LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E...

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me ...

http://www.erru.al/doc/ligji_per_rregullat_e_etikes_ne_administraten_publike.pdf

Date added: November 25, 2012 - Views: 59

pdf
LIGJ Nr. 76/2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË...

Në ligjin nr. 9636, ... Pronari ose administratori i mjediseve të përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji apo personi i ... Shpallur me dekretin nr. 8652, ...

http://shqiperiajoduhanit.al/uploads/File/ndryshimet%20ne%20ligjin%20anti%20duhan.8%20gusht%202014%20fletore%20zyrtare..pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 15

pdf
L I G J - shtetiweb.org

nenit 33 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... Ligji nr.7608, datë 22.9.1992 “Për prefekturat”, ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2012/10/Ligji-per-prefektin.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 4

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - akm.gov.al

përputhje me pikën 3 të nenit 16 të ligjit nr. 8652/2000, ... D. Ligji i Punës i Katarit dhe vendimet në zbatim të tij përbëjnë bazën ligjore për ...

http://akm.gov.al/assets/vendim-i-km-nr.-417-date-25.06.2014-per-miratimin-e-tarifave-te-lejeve-te-mjedisit.pdf

Date added: July 4, 2015 - Views: 12

pdf
1/24/02 10:20 AM - The World Bank

Ligji nr.8652/2000 percakton funksionet e deleguara tek pushtetet vendore (bashkite, komunat ose qarqet) si te detyrueshme ose jo te detyrueshme (p.sh: opsionale).

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/10/20/000160016_20041020121945/Rendered/PDF/278850ALBANIAN1lizimiNeTranzicionV2.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 3

pdf
RRITJA E TRANSPARENCËS DHE PROMOVIMI I...

RRITJA E TRANSPARENCËS DHE PROMOVIMI I VENDIMMARRJES ME PJESËMARRJE NË QEVERISJEN VENDORE NE SHQIPËRI Përgatiti : Danjela Çollaku Analiza ligjore :

http://tia.al/wp-content/uploads/2014/04/RRITJA-E-TRANSPARENC%c3%8bS-DHE-PROMOVIMI-I-VENDIMMARRJES-ME-PJES%c3%8bMARRJE-N%c3%8b-QEVERISJEN-VENDORE-NE-SHQIP%c3%8bRI-1.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 16

pdf
RREGULLA TE PERGJITHSHME KOMPETENCAT E KRYETARIT...

ligjin 8652 dt. 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... Per realizimin e detyrave te ngarkuara nga ligji Nr 8752 date 26.03.2001 “Per

http://www.korcaregion.com/doc/Rregullorja_e_administrates.pdf

Date added: July 26, 2013 - Views: 7

pdf
KËSHILLI QARKUT SHKODËR - qarkushkoder.gov.al

-Ligji nr.8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” i . port-n 2010 6 ndryshuar. -Ligji nr.8485, datë 12.05.1999 “Kodi i ...

http://www.qarkushkoder.gov.al/attachments/category/120/raporti_2010.pdf

Date added: October 21, 2014 - Views: 8

pdf
Strategjia Kombetare Shqiptare mbi Mbetjet -...

Ø Ligji nr.8934, dt. 05.09.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ... o Ligji Nr.8652, dt.31.07.2000 “Mbi organizimin dhe funkisonimin e qeverise lokale”.

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/424728857-1351123004.pdf

Date added: May 27, 2014 - Views: 7

pdf
www.riciklimi.al

www.riciklimi.al

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/publikime/1472305249-1369923263.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 4

pdf
Marrëdhënia midis Shoqërive UK dhe Pushtetit Lokal...

7 Shërbimi UK në Shqipëri Vitet 2000 -2010: •U miratua ligji nr.8652, "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", u hodh një hap i madh drejt

http://balkansjointconference.org/wp-content/uploads/2015/12/Dritan-Shehaj.pdf

Date added: April 5, 2016 - Views: 1

pdf
Qeverisja Vendore në Shqipëri - shtetiweb.org

Ligji mbi Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore (nr. 8652; 2000) 7. Ligji Mbi Ndarjen Administrativo -Territoriale (nr. 8653; 2000) 8. Ligji Mbi ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/01/qeverisja-vendore.pdf

Date added: August 19, 2015 - Views: 4