Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
Download
Ligji Nr 8652 - Fast Download

Download Ligji Nr 8652 from our fatest mirror

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr. 8652,...

7000 dl's @ 1994 KB/s

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr. 8652,...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 ...

http://www.crca.al/sites/default/files/publications/ligji%20i%20qeverisjes%20vendore%202000.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 37

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2729, datë 7.8.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani.

http://www.reformaterritoriale.al/ligjet/Legjislacioni_per_Qeverisjen_Vendore.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 24

pdf
LIGJ Nr. 30/2015 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË...

ligj nr. 30/2015 pËr disa ndryshime dhe shtesa nË ligjin nr. 8652, datË 31.7.2000, “pËr organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

http://www.ceshtjetvendore.gov.al/files/pages_files/ligj_nr._30,_dt._2.4.2015.pdf

Date added: April 8, 2015 - Views: 47

pdf
L I G J Nr. 8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN...

L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE (Ndyshuar me ligj nr .9208, date 18.3.2004) Në mbështetje të neneve 13, 81 ...

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8652_31.07.2000%20per%20organizimin%20e%20qeverisjes%20vendore.pdf

Date added: August 20, 2015 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr. 9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". 2. ... ligji nr.8978, datë 12.12.2002 "Për taksën vendore për

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.9632_date_31.10.2006-per_taksat_vendore.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 13

pdf
RELACION PROJEKTLIGJI PER DISA SHTESA DHE...

vendore nr.8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e ... si psh. ligji nr.8379, datë 29.7.1998, “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të

http://www.parlament.al/web/pub/relacion_ndryshim_8652_qeverisja_vendore_20656_1.pdf

Date added: June 20, 2015 - Views: 6

pdf
9208 datë 18.03.2004 është botuar në Fletoren...

Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000 është botuar në Fletoren Zyrtare nr.25 . Ligji nr. 9208 datë 18.03.2004 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 21 Ligjin .

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/07/Ligj-Nr.8652-Per-organizimin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-i-perditesuar.pdf

Date added: February 11, 2016 - Views: 1

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE...

1. Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 117

pdf
KUVENDI - parlament.al

6 Meqë kam drejtuar Komisionin për Reformën Territoriale-Administrative, dua të them se ligji nr. 8652 është një ligj shumë i rëndësishëm, i cili ka kaluar ...

http://www.parlament.al/web/pub/03_02_2015_21014_1.pdf

Date added: May 29, 2015 - Views: 7

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i

http://www.qkr.gov.al/nrc/documents/Ligji_Ndryshime.pdf

Date added: May 3, 2014 - Views: 7

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%20nr.%209632%2c%20dat%c3%ab%2030.10.2006.pdf

Date added: June 25, 2014 - Views: 16

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË...

Ligji 106/2013 dt.28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 16

pdf
Për Sistemin e Taksave Vendore - dpttv.gov.al

Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, ... Ligji nr. 8982, datë 12.12.2002 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar;

http://www.dpttv.gov.al/DocumentFile/Legjislacioni/Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore.pdf

Date added: March 23, 2012 - Views: 24

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor”, ...

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%209632%20%20PER%20TAKSAT%20VENDORE,%20i%20ndryshuar.pdf

Date added: September 27, 2015 - Views: 1

pdf
LIGJ PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE - qbz.gov.al

nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 2. ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 "Për tatimin mbi pasurinë"; ...

http://www.qbz.gov.al/Ligje.pdf/Ligj_9632_2006.pdf

Date added: February 11, 2016 - Views: 1

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË...

Ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 ”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 8 paragrafi III, Pika A dhe B; Ligji nr. 8435 datë 28.12.1998 ...

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 33

pdf
LIGJ Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN...

33 te ligjit nr.8652, date 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". ... Ligji nr.7608, date 22.9.1992 "Për prefekturat", ...

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8927_25.07.2002_Per%20prefektin.pdf

Date added: January 25, 2015 - Views: 14

pdf
L I G J - qbz.gov.al

1 L I G J Nr. 8652, datë 31.7.2000 . PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE (Ndryshuar me ligjin nr. 9208, 18.3.2004, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 21

http://qbz.gov.al/Ligje.pdf/ligj_8652_2000.pdf

Date added: February 11, 2016 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E PUNEVE TE...

7.Ligji Nr.8095, dt.21.03.1996 “Per sherbimin civil ne Republiken e Shqiperise” 8.Ligji Nr.8553, dt.25.11.1999 “Per policine e shtetit”

http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2003-10-inf-sqi.pdf

Date added: November 10, 2012 - Views: 32

pdf
L I G J Nr.8752, datë 26.3.2001 PËR KRIJIMIN DHE...

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", n ... ligji i ngarkon për mbrojtjen e tokës bujqësore edhe kur: a) ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_i_samt_nr.8752_-viti_2001_0.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 11

pdf
Qverisja vendore në R.SH, raporti me qeverisjen...

Ligji Nr. 8652, datë 31/07/2000, “Për qeverisjen Vendore në RSH”, neni 32, gërma dh. 44. ligjin per buxhetin Nr 8379 date 29.07.1998 I ndryshuar.

http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/01/Qverisja-vendore-n%c3%ab-R.SH-raporti-me-qeverisjen-qendrore-.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 21

pdf
V E N D I M : Nr. 42 date 06.12 - peshkopia.com

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-10.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 10

pdf
Paketa Ligjore - ShtetiWeb

Ligji “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, nr. 8652, korrik 2000, (Ligji Organik), 2. ... Ligji nr. 8979, datë 12 dhjetor 2002, ...

http://shtetiweb.org/paketa-ligjore/?print=pdf

Date added: July 4, 2015 - Views: 10

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31.07.2000 për ...

http://www.unicef.org/albania/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 19

pdf
Vendimi Nr.13 Date 06.06. 2007 - Per miratimin e...

Keshilli i Bashkise per miratimin e Buxhetit te vitit 2007 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme: a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin ...

http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/KeshilliBashkiak/Vendimet07/Vendimi%20Nr.13%20%20Date%2006.06.%202007%20-%20Per%20miratimin%20e%20Buxhetit%20te%20Bashkise%20per%20vitin%202007.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 23

pdf
PROGRAMIN BUXHETOR VJETOR 2010 Hartimi dhe zbatimi...

Ligji 8652, dt 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes ... •Ligji nr 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/2010/buxheti_bashkia_korce_2010.pdf

Date added: October 30, 2012 - Views: 15

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Ne zbatim te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “ Per statusin e nepunesit civil”, Drejtoria e ...

http://www.durres.gov.al/pdf/konkurimin_vende_pune.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 13

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË...

bashkive të kategorive të tjera i është njohur me ligjin nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” date. ... (ligji nr. 8405 neni 44)

http://www.flag-al.org/FLAG-AL_ORG_files/manuals/Guide%20to%20Issuing%20Building%20Permits.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 19

pdf
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM...

Ligji Nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, miratuar në 31 korrik të vitit 2000, përbën ligjin organik, që

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/10/Drejt-De-Centralizimit-Nj%c3%ab-Analiz%c3%ab-e-Mjedisit-Mund%c3%absues-p%c3%abr-Decentralizimin-n%c3%ab-Shqip%c3%abri.pdf

Date added: March 31, 2015 - Views: 14

pdf
V E N D I M - peshkopia.com

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-7.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 11

pdf
Dispozitat Normative Per Arsimin Parauniversitar...

• Udhezimi Nr. 38, ... http://www.qarkudiber.gov.al/te-ngarkuara/1.-Ligji-Nr.8652-dat%c3%ab-31.7.2000-Per-organizmin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-1.doc.

http://www.pdfsdocuments.com/dispozitat-normative-per-arsimin-parauniversitar-2014.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 35

pdf
D E K R E T PËR - illyriapress.com

të prokurimit publik, ndërkohë që ligji nr.9643, ... Kushtetutës si dhe ligjin nr.8652 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

http://illyriapress.com/illyria_content/uploads/2015/08/Dekret-per-kthim-ligj-nr.-93-Turizmi.pdf

Date added: October 18, 2015 - Views: 4

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20T%c3%8b%20TERRITORIT%20T%c3%8b%20BASHKIS%c3%8b%20KORCE%20(1).pdf

Date added: November 14, 2014 - Views: 13

pdf
NI Qendra q//iye~& - infocip.org

kryesore nga Bashkia tek Institucionet e vartesise D, bazuar ne ligjin nr. mbi 8652 dt. ... Ligji nr. 9936 date 26.06.2008 (( Per rnenaxhimin

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.140.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 15

pdf
BAZA LIGJORE - tirana.gov.al

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/bazaligjore.pdf

Date added: January 18, 2015 - Views: 1

pdf
1. Misioni - transporti.gov.al

1. Ligji Nr. 8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 2. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 3.

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjeve_Urbane.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 23

pdf
E Drejta Mjedisore - ResearchGate

6.10 Ligji Nr. 9385, Datë 4.05.2005 “Mbi Pyjet dhe Shërbimin Pyjor ... 19.1 Ligji Nr. 8652, datë 31.07.2000 “Organizimi dhe Funksionimi i Qeverisjes Vendore”

https://www.researchgate.net/profile/Prof_Dr_Bashkim_Lushaj2/publication/228258687_Legjislacioni_Mjedisor_%28Environmental_Law%29/links/558402bf08aefa35fe326504.pdf

Date added: February 11, 2016 - Views: 1

pdf
POLITIKAT E PËRFSHIRJES - unicef.org

2 Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 ... Ligji nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”, përcakton kushtet, llojin, mënyrën

http://www.unicef.org/albania/Children_Social_Inclusion_Shqip13.pdf

Date added: September 26, 2015 - Views: 6

pdf
KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR - vendime.al

Ligji Nr. 8652, dt. 31.07.2000 “Per Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” Ligji Nr 10119 date 23.04. 2009 “Per planifikimin e territorit” i ...

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/01/Vendim-i-Keshillit-bashkiak-Shkoder-nr2-viti-2014.pdf

Date added: April 6, 2015 - Views: 13

pdf
LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E...

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me ...

http://www.erru.al/doc/ligji_per_rregullat_e_etikes_ne_administraten_publike.pdf

Date added: November 25, 2012 - Views: 57

pdf
ANALIZE E LEGJISLACIONIT TE QEVERISJES VENDORE

Ligji nr.8652 datë 31/07/2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar, normon veprimtarinë institucionale të organeve të

http://tia.al/Analiza_e_legjislacionit_vendor.pdf

Date added: April 8, 2015 - Views: 7

pdf
KESHILLI BASHKIAK VENDIM 50 Date 31.08.2007 MBI...

Nr. 50 Date 31.08.2007 ... ne mbeshtetje te Ligjit Nr.8652 date ... 3 b, neni 16, pika 3b , Ligji Nr.9632 date 30.10.2006 neni 35, pika 2, VEND 0 S 1: 1.

http://www.infocip.org/al/wp-content/uploads/2013/02/vendimi-keshillit-bashkiak-Berat-nr-50.pdf

Date added: February 11, 2016 - Views: 1

pdf
SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

(Ligji nr. 8652/00) dhe “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të Qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (Ligji nr. 8653/00) ...

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 36

pdf
V E N D I M - tirana.gov.al

Nr. 22, datë 09 .04. 2013 . PËR ... nenit 33, pika 6 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/Vendimi_Nr._22_Ndryshimi_i_Strukt._QKR_60500.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 9

pdf
MANUAL PER TE ARDHURAT VENDORE - shtetiweb.org

Ligji nr.8652, daët 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” ... Ligji nr. 10146, datë 28.9.2009, ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2015/04/manual_per_te_ardhurat_vendore.pdf

Date added: July 4, 2015 - Views: 2

pdf
Qeverisja Vendore në Shqipëri - shtetiweb.org

Ligji mbi Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore (nr. 8652; 2000) 7. Ligji Mbi Ndarjen Administrativo -Territoriale (nr. 8653; 2000) 8. Ligji Mbi ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/01/qeverisja-vendore.pdf

Date added: August 19, 2015 - Views: 1

pdf
Sektori i Politikave të Trajtimit të Mbetjeve të...

2.Ligji Nr.8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 3. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 4.

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjet_e_Ngurta.pdf

Date added: December 21, 2015 - Views: 2

pdf
Baza ligjore - prefektitirane.gov.al

Ligjin Nr. 8652, datë 31.07. 2000 “Për organizimin dhe funksionimin e organeve të qeverisjes vendore”,i ndryshuar Ligji Nr.8653, ...

http://www.prefektitirane.gov.al/images/dok/bazaligjore.pdf

Date added: October 18, 2015 - Views: 6