Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
Download
Ligji Nr 8652 - Fast Download

Download Ligji Nr 8652 from our fatest mirror

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr. 8652,...

3539 dl's @ 8275 KB/s

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr. 8652,...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 ...

http://www.crca.al/sites/default/files/publications/ligji%20i%20qeverisjes%20vendore%202000.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 4

pdf
LIGJ Nr. 30/2015 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË...

ligj nr. 30/2015 pËr disa ndryshime dhe shtesa nË ligjin nr. 8652, datË 31.7.2000, “pËr organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

http://www.ceshtjetvendore.gov.al/files/pages_files/ligj_nr._30,_dt._2.4.2015.pdf

Date added: April 8, 2015 - Views: 21

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2729, datë 7.8.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani.

http://www.reformaterritoriale.al/ligjet/Legjislacioni_per_Qeverisjen_Vendore.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 11

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i

http://www.qkr.gov.al/nrc/documents/Ligji_Ndryshime.pdf

Date added: May 3, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%20nr.%209632%2c%20dat%c3%ab%2030.10.2006.pdf

Date added: June 25, 2014 - Views: 3

pdf
LIGJ PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". 2. ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 "Për tatimin mbi pasurinë"; ...

http://www.qkr.gov.al/nrc/documents/Ligji%20Nr.%209632.pdf

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

pdf
KUVENDI

6 Meqë kam drejtuar Komisionin për Reformën Territoriale-Administrative, dua të them se ligji nr. 8652 është një ligj shumë i rëndësishëm, i cili ka kaluar ...

http://www.parlament.al/web/pub/03_02_2015_21014_1.pdf

Date added: May 29, 2015 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN...

33 te ligjit nr.8652, date 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". ... Ligji nr.7608, date 22.9.1992 "Për prefekturat", ...

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8927_25.07.2002_Per%20prefektin.pdf

Date added: January 25, 2015 - Views: 3

pdf
Baza Kryesore Ligjore e Pushtetit Vendor ne...

1 Baza ligjore kryesore per Pushtetin Vendor ne Shqiperi QEVERISJA VENDORE 1. Kushtetuta e RSH 2. Karta Europiane e Qeverisjes Vendore Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000 ...

http://www.logincee.org/file/22366/library

Date added: March 23, 2012 - Views: 5

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË...

Ligji 106/2013 dt.28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

pdf
RELACION PROJEKTLIGJI PER DISA SHTESA DHE...

vendore nr.8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e ... si psh. ligji nr.8379, datë 29.7.1998, “Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të

http://www.parlament.al/web/pub/relacion_ndryshim_8652_qeverisja_vendore_20656_1.pdf

Date added: June 20, 2015 - Views: 1

pdf
L I G J Nr.8752, datë 26.3.2001 PËR KRIJIMIN DHE...

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", n ... ligji i ngarkon për mbrojtjen e tokës bujqësore edhe kur: a) ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_i_samt_nr.8752_-viti_2001_0.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 6

pdf
Vendimi Nr.13 Date 06.06. 2007 - Per miratimin e...

Keshilli i Bashkise per miratimin e Buxhetit te vitit 2007 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme: a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin ...

http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/KeshilliBashkiak/Vendimet07/Vendimi%20Nr.13%20%20Date%2006.06.%202007%20-%20Per%20miratimin%20e%20Buxhetit%20te%20Bashkise%20per%20vitin%202007.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 8

pdf
Për Sistemin e Taksave Vendore

Tarifat vendosen dhe administrohen në përputhje me Ligjin nr.8652, datë ... Ligji nr. 8982, datë 12.12.2002 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar;

http://www.dpttv.gov.al/DocumentFile/Legjislacioni/Ligji.9632.dt.30.10.2006.Sist.Tak.Vendore.pdf

Date added: March 23, 2012 - Views: 8

pdf
BAZA LIGJORE - Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/Baza%20Ligjore.pdf

Date added: April 2, 2013 - Views: 9

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE...

1. Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 91

pdf
SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

(Ligji nr. 8652/00) dhe “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të Qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (Ligji nr. 8653/00) ...

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 30

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor”, ...

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%209632%20%20PER%20TAKSAT%20VENDORE%2c%20i%20ndryshuar.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e QeverisjesVendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/baza_ligjore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 5

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E PUNEVE TE...

7.Ligji Nr.8095, dt.21.03.1996 “Per sherbimin civil ne Republiken e Shqiperise” 8.Ligji Nr.8553, dt.25.11.1999 “Per policine e shtetit”

http://www.cpt.coe.int/documents/alb/2003-10-inf-sqi.pdf

Date added: November 10, 2012 - Views: 17

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË...

Ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 ”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 8 paragrafi III, Pika A dhe B; Ligji nr. 8435 datë 28.12.1998 ...

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 20

pdf
V E N D I M : Nr. 42 date 06.12

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-10.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
Qverisja vendore në R.SH, raporti me qeverisjen...

Ligji Nr. 8652, datë 31/07/2000, “Për qeverisjen Vendore në RSH”, neni 32, gërma dh. 44. ligjin per buxhetin Nr 8379 date 29.07.1998 I ndryshuar.

http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/01/Qverisja-vendore-n%c3%ab-R.SH-raporti-me-qeverisjen-qendrore-.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 9

pdf
Ligji Nr. 8927, date 25.7 - Keshilli i Qarkut...

Ligji Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN Ne mbeshtetje te neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 114 te Kushtetutes, me ... nenit 33 te ligjit nr.8652, ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_per_prefektin.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 7

pdf
LIGJ Nr.10 257, datë 25.3.2010 PËR DISA NDRYSHIME...

"13. "Funksion i deleguar, i detyrueshëm" ka kuptimin e përcaktuar në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore.

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.10_257_date_25.03.2010_0.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

pdf
PROGRAMIN BUXHETOR VJETOR 2010 Hartimi dhe zbatimi...

Ligji 8652, dt 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes ... •Ligji nr 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/2010/buxheti_bashkia_korce_2010.pdf

Date added: October 30, 2012 - Views: 2

pdf
Paketa Ligjore

Ligji “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, nr. 8652, korrik 2000, (Ligji Organik), 2. ... Ligji nr. 8979, datë 12 dhjetor 2002, ...

http://shtetiweb.org/paketa-ligjore/?print=pdf

Date added: July 4, 2015 - Views: 1

pdf
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM...

Ligji Nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, miratuar në 31 korrik të vitit 2000, përbën ligjin organik, që

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/10/Drejt-De-Centralizimit-Nj%c3%ab-Analiz%c3%ab-e-Mjedisit-Mund%c3%absues-p%c3%abr-Decentralizimin-n%c3%ab-Shqip%c3%abri.pdf

Date added: March 31, 2015 - Views: 3

pdf
LIGJ Nr.10 457, datë TAKSAVE VENDORE”, TË...

LIGJ Nr.10 457, datë 21.7.2011 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9632, ... 00 Ligji 10457 dt 21 07 11 Per ndryshim ne ligjin e Taksave Vendore Author: HP

http://www.ek-sk.com/files/Ligji%2010457%20dt%2021%2007%2011%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: September 8, 2013 - Views: 1

pdf
STRATEGJIA E DECENTRALIZIMIT DHE E QEVERISJES...

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ligji nr.8652 datë 31.07.2000, i lejon organeve të zgjedhura të njesive të qeverisjes vendore, këshillave ...

http://km.gov.al/UserFiles/File/DSDC/Crosscutting%20strategy%20-%20Decentralisation%20-%20Apr%202007%20-%20Albanian.pdf

Date added: April 28, 2015 - Views: 1

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31.07.2000 për ...

http://www.unicef.org/albania/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 7

pdf
Dispozitat Normative Per Arsimin Parauniversitar...

• Udhezimi Nr. 38, ... http://www.qarkudiber.gov.al/te-ngarkuara/1.-Ligji-Nr.8652-dat%c3%ab-31.7.2000-Per-organizmin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-1.doc.

http://www.pdfsdocuments.com/dispozitat-normative-per-arsimin-parauniversitar-2014.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 6

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË...

bashkive të kategorive të tjera i është njohur me ligjin nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” date. ... (ligji nr. 8405 neni 44)

http://www.flag-al.org/FLAG-AL_ORG_files/manuals/Guide%20to%20Issuing%20Building%20Permits.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 8

pdf
V E N D I M - Bashkia Peshkopi - Qyteti i...

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-7.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
ANALIZE E LEGJISLACIONIT TE QEVERISJES VENDORE

Ligji nr.8652 datë 31/07/2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar, normon veprimtarinë institucionale të organeve të

http://tia.al/Analiza_e_legjislacionit_vendor.pdf

Date added: April 8, 2015 - Views: 1

pdf
Publikim Gjashtëmujor i Co-PLAN - Instituti për...

Ligji Nr. 8652, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” dhe Ligji Nr. 8653, “Për Ndarjen Administrative-Territoriale të Qeverive ...

http://www.co-plan.org/images/stories/publikime/pdf/gazette/co-plan%20gazette_1_shqip.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 2

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20T%c3%8b%20TERRITORIT%20T%c3%8b%20BASHKIS%c3%8b%20KORCE%20(1).pdf

Date added: November 14, 2014 - Views: 8

pdf
Mini- ushqim” - për të krijuar shkolla miqësore si...

Ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i ndryshuar) 3. Ligji nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe ...

http://www.unicef.org/albania/School_providing_meal_MoES-RED_Durres-ALB.pdf

Date added: January 22, 2014 - Views: 5

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR V...

Ligji Nr. 8652, dt. 31.07.2000 “Per Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” i ndryshuar Ligji Nr 107/2014 “Per planifikimin dhe zhvillimin e ...

http://new.bashkiashkoder.gov.al/akt_download.php?id_akti=77&dok_fts=D&save_stat=Y

Date added: April 6, 2015 - Views: 1

pdf
NI Qendra q//iye~&

kryesore nga Bashkia tek Institucionet e vartesise D, bazuar ne ligjin nr. mbi 8652 dt. ... Ligji nr. 9936 date 26.06.2008 (( Per rnenaxhimin

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.140.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 7

pdf
RREGULLORE E FUNKSIONIMIT TË ADMINISTRATËS SË...

Këshillit të Qarkut (ligji nr. 8652, datë 31.07.2000, ... dhe sidomos në telefon, pa cënuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr 8503

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/Rregullorja.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 9

pdf
KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR

Ligji Nr. 8652, dt. 31.07.2000 “Per Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” Ligji Nr 10119 date 23.04. 2009 “Per planifikimin e territorit” i ...

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/01/Vendim-i-Keshillit-bashkiak-Shkoder-nr2-viti-2014.pdf

Date added: April 6, 2015 - Views: 2

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

- Ligji nr.8934, datë 5.9.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ... - Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisë lokale”.

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2011/PDF-2011/36-2011.pdf

Date added: March 23, 2015 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr. 76/2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË...

Në ligjin nr. 9636, ... Pronari ose administratori i mjediseve të përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji apo personi i ... Shpallur me dekretin nr. 8652, ...

http://shqiperiajoduhanit.al/uploads/File/ndryshimet%20ne%20ligjin%20anti%20duhan.8%20gusht%202014%20fletore%20zyrtare..pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 3

pdf
1. Misioni

1. Ligji Nr. 8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 2. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 3.

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjeve_Urbane.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 6

pdf
FLETORJA ZYRTARE - qbz - Qendra e Botimeve Zyrtare

Në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... Nr. 9041, datë 6.4.2015 PËR SHPALLJE LIGJI DHE DHËNIEN E

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/51-2015.pdf

Date added: June 20, 2015 - Views: 1

pdf
PLANI KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË...

¾ Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000, ... Ligji Nr. 8136, datë 31.07.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës të Republikës së Shqipërisë”. Ky

http://sites3.iwlearn3.webfactional.com/lss-new/joint-database/national-plan-for-the-implementation-of-the-stabilization-association-2009-2014/pkzmsa_2009-2014_-_al/at_download/file

Date added: May 10, 2013 - Views: 7

pdf
LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E...

LIGJI Nr.9131, datë 8.9.2003 PER RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE Ne mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me ...

http://www.erru.al/doc/ligji_per_rregullat_e_etikes_ne_administraten_publike.pdf

Date added: November 25, 2012 - Views: 47

pdf
LIGJ Nr. 68/2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË...

Nr. 68/2014 PËR DISA SHTESA DHE ... në zbatim të këtij ligji, ... “Njësitë e qeverisjes vendore” kanë të njëjtin kuptim të dhënë sipas ligjit nr. 8652,

http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb145157.pdf

Date added: July 10, 2015 - Views: 1