Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

3659 dl's @ 1506 KB/s

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2014 Faqe 2 prej 15 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shënim 30 Qershor 2014 31 Dhjetor 2013

http://bqk-kos.org/repository/docs/2015/Pasqyrat_financiare_BQK_Qershor_2014.pdf

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - pak-ks.org

pasqyrat financiare pËr periudhËn e pËrfunduar mË 30 shtator 2014 tabelat e raporteve financiare buxheti i kosovËs (fondi i pËrgjithshËm qeveritar, tË hyrat e ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_PASQYRAT_FINANCIARE_Buxheti_i_Kosoves_Janar-Shtator_2014_searchable.compressed.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Shënime mbi pasqyrat financiare

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20BQK%202010.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 3

pdf
IAS 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare -...

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve.

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Sferike Konkave - pdfsdocuments.com

Pasqyrat Sferike Konkave.pdf DOWNLOAD HERE 1 / 2. http://www.pdfsdocuments.com/out.php?q=Pasqyrat+Sferike+Konkave

http://www.pdfsdocuments.com/pasqyrat-sferike-konkave.pdf

Date added: February 22, 2016 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 -...

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK ...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SKK/SKK%2002%20Paraqitja%20e%20pasqyrave%20financiare.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

https://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: December 19, 2015 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E...

Raporti Vjetor 2012 Banka e Shqipërisë 137 RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË Ne kemi audituar pasqyrat ...

https://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 19, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me...

NLB PRISHTINA SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin e përfunduar më 31 ...

http://www.nlbprishtina-kos.com/images/stories/pasqyra-financiare/raportiiauditorittejashtem2014bqk-ifrs-shqip0.pdf

Date added: September 26, 2015 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 6

Pasqyrat financiare do të përgatiten mbi bazën e konceptit të materialitetit. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit nuk do të

http://cfcu.minfin.gov.al/minfin/pub/skk_06_provizionet_pasivet_dhe_aktivet_e_kushtezuara_3036_1.pdf

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS - kek-energy.com

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Raporti i auditorëve të pavarur dhe pasqyrat financiare Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2002

http://kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: April 28, 2016 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE DHE RAPORTI I AUDITORIT TË...

Pasqyrat financiare janë pëgatitur në përputhje me Standardet Kosovare të Kontabilitetit sipas kostos historike të modifikuara nga rivlerësimi i aseteve dhe ...

http://www.institutigap.org/documents/53442_Pasqyrat%20financiare%202014.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
www.pak-ks.org

Privatisation Agency of Kosovo Table of Content - Financial Statements of trust funds for the period ended on 30 September 2014 page 1 of 2 FINANCIAL STATEMENTS OF ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141103_PASQYRAT_FINANCIARE_Fondet_ne_Mirebesim_Janar-Shtator_2014_ENGLISH.PDF

Date added: February 1, 2015 - Views: 1

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2013 6 Pasqyra e pozitës financiare

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
KOSOVO ENERGY CORPORATION - KEK

KOSOVO ENERGY CORPORATION J.S.C. STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME for the year ended December 31, 2013 Notes Sales Income from grants Other income

http://kek-energy.com/doc/publikime/Raporti%20i%20Auditimit%20Ernst%20Young%20Pasqyrat%20Financiare_31_%2012_2013_ENGLISH.pdf

Date added: April 28, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare 2014 - Vala

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2014

http://www.kosovotelecom.com/ptk/upload/pasqyrat_financiare_2014.pdf

Date added: January 20, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava...

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
www.mzhe-ks.net

Kosovo , S.C. Kosova 0.0. POSTA E KOSOVËS SH.A. Raporti Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që ka përfunduar rnë 31 Dhjetor 2014

http://www.mzhe-ks.net/npmnp/repository/docs/Raporti_i_Auditorit_dhe_Pasqyrat_Financiare_2014Posta_e_Kosoves.pdf

Date added: January 20, 2016 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, Republika e Kosovës 31 Dhjetor 2008

http://www.oag-rks.org/repository/docs/OAG_Kosovo_2008_Audit_Report_FINAL_alb_200206.pdf

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
NLB PRISHTINA SH.A. Financial Statements prepared...

NLB PRISHTINA SH.A. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the year ended December 31, 2011 (All amounts expressed in EUR thousand, unless otherwise stated)

http://www.nlbprishtina-kos.com/images/stories/pasqyra-financiare/IFRS_Pasqyrat%20Financiare%20dhe%20Raporti%20i%20Auditorit_NLB%20Prishtina_2011.pdf

Date added: December 19, 2015 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE - amf.gov.al

Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i informimit të investitoreve janë edhe pasqyrat financiare që përgatit emetuesi.

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS...

Pasqyrat financiare janë autorizuar për tu lëshuar me 31 Janar 2012 dhe janë aprovuar nga Agron Demukaj, Direjtor Financiar dhe Rasim Selmanaj, Kryetar.

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Decan_Report_Alb_25.6_159328.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës

6 5. Pasqyrat financiare sipas nën-paragrafit nenit 4 paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2 të këtij ligji do të auditohen nga fimat e auditmit ose auditor që janë ...

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare - ss-edu.info

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat...

RAIFFEISEN BANK SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare të Veçanta për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010

https://www.raiffeisen.al/images/uploads/documents/pdf/IFRS_Pasqyrat_Financiare_t%c3%ab_Ve%c3%a7anta_2010.pdf

Date added: April 28, 2016 - Views: 1

pdf
TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në...

TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin që përfundoi më 31 Dhjetor, 2014

http://www.teb-kos.com/img/images/content/other/518900_Final_IFRS_FS_2014_TEB_2_4_2015_ALB.pdf

Date added: June 29, 2015 - Views: 1

pdf
RZB (PF te Konsoliduara SNRF) - raiffeisen.al

nslewqol aqonol $0 eas eseald .su.i.J!$ Jaqwaw pue queqv 91!01ao ;o ampn4s le6el uogdgosep pel!aep e Jeqwew pue n»et.uuol eqonol anorus leôal at.u JO uogduosap panaap e

https://www.raiffeisen.al/images/uploads/documents/pdf/IFRS_Pasqyrat_Financiare_t%c3%ab_Konsoliduara_2009.pdf

Date added: March 28, 2016 - Views: 1

pdf
Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a,...

Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2009 7 Pasqyra e të ardhurave

http://www.mzhe-ks.net/npmnp/repository/docs/Pasqyrat_financiare_te_audituara_2009_dhe_raporti_i_auditorit_te_jashtem.pdf

Date added: March 28, 2016 - Views: 1

pdf
Analiza E Pasqyrave Financiare Punim -...

Analiza e pasqyrave financiare: ... Në këtë punim ne do t’i trajtojmë kryesisht tre pasqyrat e para, të cilat përndryshe janë ndër raportet më t ...

http://www.pdfsdocuments.com/analiza-e-pasqyrave-financiare-punim.pdf

Date added: December 9, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Finariciare - Open Data Albania

2.1 2.2 GFI Albania sh.p.k. Shenime shpjeguese te pasqyrave financiare per periudhen e mbyllur me 31 dhjetor 2013 (shumat ne Leke, nese nuk eshte specifikuar ndryshe)

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2013/GlobalFluidsInternational(GFI)Albania.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat...

arsyeshme se pasqyrat financiare nuk kanë gabime materiale. Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave në mënyrë që të fitohen dëshmitë e auditimit

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare te Shoqerise : Romano Port sha...

Pasqyrat Financiare te Shoqerise : « Romano Port » sha Per periudhen e mbyllur me 31 Dhjetor 2012 Se Bashku me Raportin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2012/pasqyratfinanciare2012RomanoPort.pdf.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
files.pak-ks.org

Agjencia Kosovare e Privatizimit Tabela e Përmbajtjes së Pasqyrave Financiare të fondeve në mirëbesim deri më 31 Dhjetor 2014 faqe 1 prej 3 PASQYRAT FINANCIARE ...

http://files.pak-ks.org/PASQYRAT%20Financiare%20Janar%20-%20Dhjetor%202014_Fondet%20n%C3%AB%20Mir%C3%ABbesim.pdf

Date added: February 18, 2015 - Views: 1

pdf
files.pak-ks.org

Agjencia Kosovare e Privatizimit Tabela e Përmbajtjes së Pasqyrave Financiare të fondeve në mirëbesim deri më 30 Shtator 2014 faqe 1 prej 2 PASQYRAT FINANCIARE ...

http://files.pak-ks.org/PASQYRAT%20FINANCIARE%20Fondet%20ne%20Mirebesim%20Janar-Shtator%202014.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
SNRF 1 - raportimfinanciar2.weebly.com

pasqyrat financiare qe arrijne nje prezantim te drejte. Nje entitet, pasqyrat financiare te ciles perputhen me SNRF-te duhet te paraqesin qarte dhe pa

http://raportimfinanciar2.weebly.com/uploads/9/3/0/6/9306851/evp.pdf

Date added: November 12, 2015 - Views: 1

pdf
Raporti Vjetor Financiar - kk.rks-gov.net

specifikuara në pasqyrat financiare dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 dhjetor 2013

http://kk.rks-gov.net/lipjan/getattachment/Projects/Budget/Pasqyrat-Financiare/PASQYRAT-FINACIARE-2013-VJETORE.pdf.aspx

Date added: April 10, 2016 - Views: 1

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

34 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 35 INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT Statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2013 37

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.preportr.com/repository/docs/RaportiAuditimit__MTI__2010_Shqip_749574_483629.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1

pdf
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a....

Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/if_lesna.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” Sh.A 31 Dhjetor 2010

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Aud_Jashtem_te_PF_2010_te_NP_ANP__sha.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT 12

Për të përkthyer pasqyrat financiare të njësisë së kontrolluar të huaj, të përgatitura në monedhë të huaj, do të përdoren kurset e

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk12.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Raporti i Auditimit dhe Pasqyrat Financiare 2013...

Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS 31 Dhjetor 2013

http://www.rtklive.com/rtk/rp_ad_sq/2011_12_13_sq.pdf

Date added: July 16, 2015 - Views: 1

pdf
U D H Ë Z U E S - tatime.gov.al

2 Pasqyrat financiare dhe gjithë dokumentacioni shoqërues do të protokollohen në protokollin e Drejtorisë Rajonale Tatimore konform ligjit Nr.9920, datë 19.05 ...

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/Vendime%20Teknike/Documents/Udhezim%20nr.1%20dat%EB%2009.03.2010.pdf

Date added: March 26, 2015 - Views: 1

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Pasqyrat_financiare_IFRS.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
Banka për Biznis Sh - arberhhoti.weebly.com

BANKA PËR BIZNES SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe pasqyrat financiare të përgaditura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të

http://arberhhoti.weebly.com/uploads/1/9/4/8/19483867/bpb_2012.pdf

Date added: April 10, 2016 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë...

Pasqyrat FI 17Q, 18Q, 19Q, 20Q dhe 21Q raportohen në çdo rast brenda 30 ditëve kalendarike nga fundi i çdo tre mujori. ER: Kurset e këmbimit

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1