Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

1128 dl's @ 6329 KB/s

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2014 Faqe 2 prej 15 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shënim 30 Qershor 2014 31 Dhjetor 2013

http://bqk-kos.org/repository/docs/2015/Pasqyrat_financiare_BQK_Qershor_2014.pdf

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - Agjencia Kosovare e...

pasqyrat financiare pËr periudhËn e pËrfunduar mË 30 shtator 2014 tabelat e raporteve financiare buxheti i kosovËs (fondi i pËrgjithshËm qeveritar, tË hyrat e ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_PASQYRAT_FINANCIARE_Buxheti_i_Kosoves_Janar-Shtator_2014_searchable.compressed.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 1...

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve.

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK ...

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
IAS 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS...

Pasqyrat financiare janë autorizuar për tu lëshuar me 31 Janar 2012 dhe janë aprovuar nga Agron Demukaj, Direjtor Financiar dhe Rasim Selmanaj, Kryetar.

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Decan_Report_Alb_25.6_159328.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E...

Raporti Vjetor 2012 Banka e Shqipërisë 137 RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË Ne kemi audituar pasqyrat ...

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

Pasqyrat Financiare duhet të pregaditen në përputhje me Rregullin Financiar 7/2011 dhe SNKSP, procesi i raportimit financiar dhe kontabël të Komunës;

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më...

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës

6 5. Pasqyrat financiare sipas nën-paragrafit nenit 4 paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2 të këtij ligji do të auditohen nga fimat e auditmit ose auditor që janë ...

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE DHE RAPORTI I AUDITORIT TË...

Pasqyrat financiare janë pëgatitur në përputhje me Standardet Kosovare të Kontabilitetit sipas kostos historike të modifikuara nga rivlerësimi i aseteve dhe ...

http://www.institutigap.org/documents/53442_Pasqyrat%20financiare%202014.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6...

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Raporti i auditorëve të pavarur dhe pasqyrat financiare Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2002

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
. k I L. DATt £f- J'

pasqyrat financiare sipas SNRF-ve per here te pare. SNRF 1 Heqja e datave fikse per adoptuesit per here te pare (Efektiv per periudhat vjetore qe fillojne me apo pas ...

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në...

TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin që përfundoi më 31 Dhjetor, 2014

http://www.teb-kos.com/img/images/content/other/518900_Final_IFRS_FS_2014_TEB_2_4_2015_ALB.pdf

Date added: June 29, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - Fondacioni Fëmijet...

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 3,327,385 15,679,156

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM

PASQYRAT FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM PËR PERIUDHËN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2014 TABELAT E RAPORTEVE FINANCIARE Raportet sipas nenit 20 të ligjit nr ...

http://files.pak-ks.org/PASQYRAT%20Financiare%20Janar%20-%20Dhjetor%202014_Fondet%20n%C3%AB%20Mir%C3%ABbesim.pdf

Date added: February 18, 2015 - Views: 1

pdf
KOMUNA E MITROVICËS

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

Pasqyrat Financiare jane te shprehura ne Pasqyrat Financiare jane te rrumbullakosura ne leke Emertimi dhe Forma ligjore NIPT Adresa e Selise ENERGY SUPPLY-AL sh.p.k.

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2013/ENERGYSUPPLY-AL.pdf

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat...

NGO IMF QELIM KOSOVA Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

“ndermarrja trajtimit studenteve nr 2”Sh.a Page 1 PASQYRAT FINANCIARE (Mbështetur në Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2013/NDRM.TRAJTIMITSTUDENVENR.2.pdf

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 6

Pasqyrat financiare do të përgatiten mbi bazën e konceptit të materialitetit. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit nuk do të

http://cfcu.minfin.gov.al/minfin/pub/skk_06_provizionet_pasivet_dhe_aktivet_e_kushtezuara_3036_1.pdf

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat financiare - Ministria e Zhvillimit...

Vërejtje: Ju lutem keni parasysh qe këto pasqyra financiare akoma nuk janë audituar

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Pasqyrat_financiare.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 5

pdf
1 cover page PASQYRAT FINANCIARE buxheti i Kosoves

Tabela e Përmbajtjes së Pasqyrave Financiare 31 Dhjetor 2013 - Buxheti i Kosovës faqe 1 prej 3 PASQYRAT FINANCIARE TË BUXHETIT TË KOSOVËS, TË HYRAVE TË ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/140124_PASQYRAT_FINANCIARE_BUXHETI_VJETOR_DEC_2013_SHQIP_SEARCHABLE.pdf

Date added: July 8, 2014 - Views: 1

pdf
U D H Ë Z U E S

2 Pasqyrat financiare dhe gjithë dokumentacioni shoqërues do të protokollohen në protokollin e Drejtorisë Rajonale Tatimore konform ligjit Nr.9920, datë 19.05 ...

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/Vendime%20Teknike/Documents/Udhezim%20nr.1%20dat%EB%2009.03.2010.pdf

Date added: March 26, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” Sh.A 31 Dhjetor 2010

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Aud_Jashtem_te_PF_2010_te_NP_ANP__sha.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
udhezim per pasqyrat financiare 2011 - Enon...

Title: udhezim per pasqyrat financiare 2011 Author: HP Created Date: 3/2/2012 5:48:49 PM

http://ek-sk.com/files/udhezim%20per%20pasqyrat%20financiare%202011.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012 - Fondacioni...

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 PASJVET DHE KAPITALI Shenime Periudha Periudha Nr Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 2,022,149 3,327,385

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i informimit të investitoreve janë edhe pasqyrat financiare që përgatit emetuesi.

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 3

Pasqyrat financiare do të përgatiten mbi bazën e konceptit të materialitetit. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit nuk do të zbatohen për zërat jomaterialë.

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Thesari/Standartet_Kontabel_Kombetar/Standartet_Kontabel_Kombetare/skk_03_intrumentet_financiare.pdf

Date added: August 27, 2015 - Views: 1

pdf
Thjerrat Ne Fizike - free Ebooks download

Të krahasojnë vetitë fizike të mjediseve optike të ndryshme; ... në thjerrat, në pasqyrat e rrafshta dhe në pasqyrat sferike; Të përcaktojnë me matje t ...

http://www.pdfsdocuments.com/thjerrat-ne-fizike.pdf

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Albsig Sh.a. Raporti i Audituesit të Pavarur dhe ...

Albsig Sh.a. Raporti i Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare Individuale më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.albsig.com.al/raporte/Raport_Auditimi_1.pdf

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

pdf
-Emërtimi i lëndës: Kontabilitet ndërkombëtar

Do te jete ne gjendje te pergadise pasqyrat financiare ne coherence me standardet nderkombetare te kontabilitetit.-Vëllimi dhe sasia e nevojshme e punës ...

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Bachelor/Departamenti05/1-Kontabilitet-nderkombetar.pdf.aspx

Date added: November 13, 2013 - Views: 3

pdf
Raporti i Auditimit dhe Pasqyrat Financiare 2013...

Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS 31 Dhjetor 2013

http://www.rtklive.com/rtk/rp_ad_sq/2011_12_13_sq.pdf

Date added: July 16, 2015 - Views: 1

pdf
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a....

Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/if_lesna.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 2

pdf
Analiza E Pasqyrave Financiare Punim

Analiza e pasqyrave financiare: ... Në këtë punim ne do t’i trajtojmë kryesisht tre pasqyrat e para, të cilat përndryshe janë ndër raportet më t ...

http://www.pdfsdocuments.com/analiza-e-pasqyrave-financiare-punim.pdf

Date added: December 9, 2014 - Views: 1

pdf
www.rtklive.com

Radio Televizioni Kosovës Pasqyrat Financiare me dhe për vitin ge përfundon me 32 Dhjetor 2009 Bilanci i Gjendjes Mc31 2009 (ne 000 euro) 2,770

http://www.rtklive.com/rtk/rp_ad_sq/2009_sq.pdf

Date added: November 20, 2011 - Views: 4

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Pasqyrat_financiare_IFRS.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
Raporti Vjetor Financiar

5 Neni 14 Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare Shënimi 1 Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël

http://www.online-transparency.org/repository/docs/Raporti_Vjetor_Financiar_Mamushe_2014.pdf

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
(dhe raporti i audituesit të pavarur)

Raporti Vjetor 2009 8 RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUAR Pronarëve të Alpha Bank-Albania Tiranë, 31 Mars 2010 Ne kemi audituar pasqyrat finaciare të Bankës

http://www.alphabank.al/files/1/Annual_Report_2009.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2014

http://www.valamobile.com/ptk/upload/pasqyrat_financiare_2014.pdf

Date added: June 11, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e...

RAIFFEISEN BANK SH.A. Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2008 (dhe raporti i audituesve të pavarur) .

http://www.raiffeisen.al/images/uploads/documents/pdf/IFRS_Pasqyrat_Financiare_t%c3%ab_Konsoliduara_2008.pdf

Date added: September 26, 2015 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI...

Aneks Pasqyrat Financiare dhe të veprimtarisë për Shoqëritë komisionere A. Llojet dhe përmbajtja e Pasqyrave financiare për shoqëritë komisionere

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Rregullore%20nr.%2074.pdf

Date added: October 30, 2012 - Views: 3

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3