Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

2486 dl's @ 2048 KB/s

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
PASQYRAT FINANCIARE DHE RAPORTI I AUDITORIT TË...

Pasqyrat financiare janë pëgatitur në përputhje me Standardet Kosovare të Kontabilitetit sipas kostos historike të modifikuara nga rivlerësimi i aseteve dhe ...

Date added: March 1, 2012 - Views: 7811

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e parë 2014 Faqe 2 prej 15 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shënim 31 Mars 2014 31 Dhjetor 2013

http://bqk-kos.org/repository/docs/2014/PasqyratfinanciareBQKMars2014.pdf

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - pak-ks.org

pasqyrat financiare pËr periudhËn e pËrfunduar mË 30 shtator 2014 tabelat e raporteve financiare buxheti i kosovËs (fondi i pËrgjithshËm qeveritar, tË hyrat e ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_PASQYRAT_FINANCIARE_Buxheti_i_Kosoves_Janar-Shtator_2014_searchable.compressed.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
IAS 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - albanianchildren.org

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 3,327,385 15,679,156

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 4

pdf
Fizika 9 - shblsh.com

në thjerrat, në pasqyrat e rrafshta dhe në pasqyrat sferike; Të përcaktojnë me matje të drejtpërdrejtë largësitë vatrore të thjerrave e pasqyrave;

http://shblsh.com/pdf/plani-kl-9-fizike.pdf

Date added: December 5, 2013 - Views: 3

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E...

Raporti Vjetor 2012 Banka e Shqipërisë 137 RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË Ne kemi audituar pasqyrat ...

https://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 19, 2015 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK ...

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS - kek-energy.com

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Raporti i auditorëve të pavarur dhe pasqyrat financiare Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2002

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
. k I L. DATt £f- J' - albtelecom.al

pasqyrat financiare sipas SNRF-ve per here te pare. SNRF 1 Heqja e datave fikse per adoptuesit per here te pare (Efektiv per periudhat vjetore qe fillojne me apo pas ...

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE - amf.gov.al

Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i informimit të investitoreve janë edhe pasqyrat financiare që përgatit emetuesi.

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6...

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
KOSOVO ENERGY CORPORATION

KOSOVO ENERGY CORPORATION J.S.C. STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME for the year ended December 31, 2013 Notes Sales Income from grants Other income

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/Raporti%20i%20Auditimit%20Ernst%20Young%20Pasqyrat%20Financiare_31_%2012_2013_ENGLISH.pdf

Date added: January 20, 2016 - Views: 1

pdf
www.mzhe-ks.net

Kosovo , S.C. Kosova 0.0. POSTA E KOSOVËS SH.A. Raporti Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që ka përfunduar rnë 31 Dhjetor 2014

http://www.mzhe-ks.net/npmnp/repository/docs/Raporti_i_Auditorit_dhe_Pasqyrat_Financiare_2014Posta_e_Kosoves.pdf

Date added: January 20, 2016 - Views: 1

pdf
www.pak-ks.org

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED ON 30 SEPTEMBER 2014 FINANCIAL REPORTS TABLES KOSOVO BUDGET (GOVERNMENT’S GENERAL FUND, DEDICATED REVENUE AND DONORS ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_Pasqyrat_Financiare_Te_hyrat_e_Dedikuara_Janar_-_Sep_2014_ANGLISHT.compressed.PDF

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

https://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: December 19, 2015 - Views: 1

pdf
U D H Ë Z U E S - tatime.gov.al

2 Pasqyrat financiare dhe gjithë dokumentacioni shoqërues do të protokollohen në protokollin e Drejtorisë Rajonale Tatimore konform ligjit Nr.9920, datë 19.05 ...

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/Vendime%20Teknike/Documents/Udhezim%20nr.1%20dat%EB%2009.03.2010.pdf

Date added: March 26, 2015 - Views: 1

pdf
OPERATORI I SISTEMIT, TRANSMISIONIT dhe TREGUT –...

OPERATORI I SISTEMIT, TRANSMISIONIT dhe TREGUT – KOSTT J.S.C Pasqyrat Financiare 31 Dhjetor 2010 (Me raportin e auditorëve të pavarur bashkëlidhur)

http://www.kostt.com/website/images/stories/dokumente/publikime/Pasqyrat_financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_31_dhjetor_2010.pdf

Date added: November 25, 2012 - Views: 1

pdf
NLB PRISHTINA SH.A. Financial Statements prepared...

NLB PRISHTINA SH.A. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the year ended December 31, 2011 (All amounts expressed in EUR thousand, unless otherwise stated)

http://www.nlbprishtina-kos.com/images/stories/pasqyra-financiare/BQK_Pasqyrat%20Financiare%20dhe%20Raporti%20i%20Auditorit%20NLB%20Prishtina_2011.pdf

Date added: August 31, 2015 - Views: 1

pdf
Thjerrat Ne Fizike - pdfsdocuments.com

Të krahasojnë vetitë fizike të mjediseve optike të ndryshme; ... në thjerrat, në pasqyrat e rrafshta dhe në pasqyrat sferike; Të përcaktojnë me matje t ...

http://www.pdfsdocuments.com/thjerrat-ne-fizike.pdf

Date added: October 9, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” Sh.A 31 Dhjetor 2010

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Aud_Jashtem_te_PF_2010_te_NP_ANP__sha.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS...

Pasqyrat financiare janë autorizuar për tu lëshuar me 31 Janar 2012 dhe janë aprovuar nga Agron Demukaj, Direjtor Financiar dhe Rasim Selmanaj, Kryetar.

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Decan_Report_Alb_25.6_159328.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 2

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2013 6 Pasqyra e pozitës financiare

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës

6 5. Pasqyrat financiare sipas nën-paragrafit nenit 4 paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2 të këtij ligji do të auditohen nga fimat e auditmit ose auditor që janë ...

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit tё...

Pasqyrat financiare dhe raporti i auditorit tё pavarur Kompania rajonale e ujitjes “Drini i Bardhё” Sh.A Pejё 31 dhjetor 2010

http://www.mzhe-ks.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Aud_Jashtem_te_PF_2010_te_KUR_Drini_i_Bardhe_sha.pdf

Date added: January 20, 2016 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - bakertillyalbania.com

354 STANDARDI NDËRKOMBËTAR I KONTABILITETIT 27 PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE Objektivi 1. Objektivi i këtij Standardi është të përshkruajë kërkesat lidhur ...

http://www.bakertillyalbania.com/files/Ndryshime%20SNRF%20-%202012.pdf

Date added: August 24, 2014 - Views: 1

pdf
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a....

Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/if_lesna.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 2

pdf
Raporti i Auditimit dhe Pasqyrat Financiare 2013...

Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS 31 Dhjetor 2013

http://www.rtklive.com/rtk/rp_ad_sq/2011_12_13_sq.pdf

Date added: July 16, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM -...

PASQYRAT FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM PËR PERIUDHËN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2014 TABELAT E RAPORTEVE FINANCIARE Raportet sipas nenit 20 të ligjit nr ...

http://files.pak-ks.org/PASQYRAT%20Financiare%20Janar%20-%20Dhjetor%202014_Fondet%20n%C3%AB%20Mir%C3%ABbesim.pdf

Date added: February 18, 2015 - Views: 1

pdf
KOMUNA E MITROVICËS - kk.rks-gov.net

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në...

TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin që përfundoi më 31 Dhjetor, 2014

http://www.teb-kos.com/img/images/content/other/518900_Final_IFRS_FS_2014_TEB_2_4_2015_ALB.pdf

Date added: June 29, 2015 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare - ss-edu.info

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat...

NGO IMF QELIM KOSOVA Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2014

http://www.kosovotelecom.com/ptk/upload/pasqyrat_financiare_2014.pdf

Date added: January 20, 2016 - Views: 1

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Pasqyrat_financiare_IFRS.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT 12

Për të përkthyer pasqyrat financiare të njësisë së kontrolluar të huaj, të përgatitura në monedhë të huaj, do të përdoren kurset e

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk12.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më...

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Finariciare - open.data.al

2.1 2.2 GFI Albania sh.p.k. Shenime shpjeguese te pasqyrave financiare per periudhen e mbyllur me 31 dhjetor 2013 (shumat ne Leke, nese nuk eshte specifikuar ndryshe)

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2013/GlobalFluidsInternational(GFI)Albania.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare te Shoqerise : Romano Port...

Pasqyrat Financiare te Shoqerise : « Romano Port » sha Per periudhen e mbyllur me 31 Dhjetor 2012 Se Bashku me Raportin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2012/pasqyratfinanciare2012RomanoPort.pdf.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
Analiza E Pasqyrave Financiare Punim -...

Analiza e pasqyrave financiare: ... Në këtë punim ne do t’i trajtojmë kryesisht tre pasqyrat e para, të cilat përndryshe janë ndër raportet më t ...

http://www.pdfsdocuments.com/analiza-e-pasqyrave-financiare-punim.pdf

Date added: December 9, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 3

Pasqyrat financiare do të përgatiten mbi bazën e konceptit të materialitetit. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit nuk do të zbatohen për zërat jomaterialë.

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Thesari/Standartet_Kontabel_Kombetar/Standartet_Kontabel_Kombetare/skk_03_intrumentet_financiare.pdf

Date added: August 27, 2015 - Views: 1

pdf
Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e...

Pasqyrat financiare janë prezentime financiare të strukturuara të gjendjes financiare dhe transaksioneve të kryera nga ana e ndërmarrjes. Sipas SNK/IAS, ...

http://www.researchgate.net/profile/Fadil_Govori/publication/228078615_UNIVERSITETI_I_PRISHTINS_FAKULTETI_I_SHKENCAVE_T_APLIKUARA_N_BIZNES_-PEJ_Analiza_e_pasqyrave_financiare_Prdoruesit_e_treguesve_financiar_Financial_statements_analysis_Users_of_financial_ratios/links/0912f4fecb45bc855f000000.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 14

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE PËR VITIN E...

Shënimet 2013 2012 Te hyrat nga Shitja e Ujit 1 3,522,509.11 3,063,540.83 Te hyrat tjera 2 212,234.64 166,259.08 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://kru-radoniqi.com/inc/pdf/pasqyrat_2013.pdf

Date added: January 20, 2016 - Views: 1

pdf
files.pak-ks.org

Agjencia Kosovare e Privatizimit Tabela e Përmbajtjes së Pasqyrave Financiare të fondeve në mirëbesim deri më 30 Shtator 2014 faqe 1 prej 2 PASQYRAT FINANCIARE ...

http://files.pak-ks.org/PASQYRAT%20FINANCIARE%20Fondet%20ne%20Mirebesim%20Janar-Shtator%202014.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
ALPHA BANK ALBANIA SH.A Pasqyrat financiare për...

ALPHA BANK ALBANIA SH.A Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2013 (me raportin e audituesve të pavarur)

http://www.alphabank.al/files/1/Annual_Report%202013_website_aba.pdf

Date added: January 20, 2016 - Views: 1

pdf
Albsig Sh.a. Raporti i Audituesit të Pavarur dhe ...

Albsig Sh.a. Raporti i Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare Individuale më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.albsig.com.al/raporte/Raport_Auditimi_1.pdf

Date added: July 2, 2014 - Views: 1