Saxareba pdfs

Searching:
Download
Saxareba - Fast Download

Download Saxareba from our fatest mirror

მათეს სახარება - elia.ucoz.com

1346 dl's @ 3108 KB/s

pdf
მათეს სახარება - elia.ucoz.com

-1 - მათეს სახარება თავი პირველი 1. წიგნი შობისა იესო ქრისტესი ...

http://www.elia.ucoz.com/_ld/0/36_axaliagtqma.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 11

pdf
Targmna Inglisur Qartuli - Pdfsdocuments.com

Targmna wminda maTes saxareba, wminda liturgia da katexizmo (iqve: 187-88). ... Targmna Inglisur Qartuli Keywords: Targmna Inglisur Qartuli Created Date:

http://www.pdfsdocuments.com/targmna-inglisur-qartuli.pdf

Date added: December 8, 2015 - Views: 1

pdf
biblia - gfsis.org

moqvis saxareba, XIII s. 32 SeuqmniaT TavianTi saxelmwifo. ebraelebma erTgvarad daagvirgvines Zveli aRmosavleTis civilizacia, rogorc am didi kulturis

http://gfsis.org/media/download/chemi-samkaro/1/biblia.pdf

Date added: January 10, 2014 - Views: 4

pdf
carelinks.net

winasityvaoba TiToeul adamians, romelsac swams RmerTis arseboba da aRiarebs, rom biblia aris misi gamocxadeba xalxTan, esaWiroeba bibliis safuZvlebis seriozuli ...

http://carelinks.net/languages/georgian/Georgian_Bible_Basics.pdf

Date added: January 30, 2015 - Views: 2

pdf
Tsu arCeuli reqtoris molodinSi

Tsu arCeuli reqtoris molodinSi. 27 dekembers ivane javaxiSvi-lis saxelobis Tbilisis saxelm-wifo universitetSi gaimarTeba Tsu-is reqtoris arCevnebi,

https://www.tsu.ge/data/file_db/newspaper/N-14_14.12.2010.pdf

Date added: April 7, 2016 - Views: 1

pdf
The c- prefix in early Georgian - Université de...

The c- prefix in early Georgian Kevin Tuite (Note added in 2003: This is the English original of a paper which appeared in German

https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/tuitekj/MonDepotPublic/publications/Tuite-1990-Xprefix.pdf

Date added: March 20, 2016 - Views: 1

pdf
ioanes saxareba - ibt.org.ru

233 232 14 xolo vinc Sesvams wyli-dan, romelsac me mivcem mas, saukunod ar moswyurdeba. radgan wyali, me rom mivcem, masSi gadaiqceva wylis wya-rod, romelic saukuno si-

http://ibt.org.ru/ftpmirror/pub/ebook/GRG/GRG/2-2001/John.pdf

Date added: March 20, 2016 - Views: 1

pdf
xelovneba - khashuribiblio.org.ge

xelovneba 1.amiranaSvili S ... „‟vefxvi‟, „‟maradiuli saxareba‟‟. 4.baironi, jorj Gordon (didi britaneTi), „‟oda napaleonisadmi‟‟, ,,manfredi

http://khashuribiblio.org.ge/xelovneba.pdf

Date added: December 11, 2013 - Views: 4

pdf
oca.org

“rodesac aRdgomis saxareba dahkargavs kontroversulobas, igi dahkargavs adamianis gardaqmnis Zalasaco“, wers erTerTi avtori. macxovris aRdgoma

https://oca.org/PDF/2007Pascha/07Georgian.pdf

Date added: April 20, 2016 - Views: 1

pdf
ivane javaxiSvilis saxelobis

maT vinc saxareba miiRo—uflis megobrebs. ”Tqva:kurTxeul iyos ufali, RmerTi semisa.morCilad gauxdes mas qanaani. ganufarTos RmerTma iafeTs, semis karvebSi ...

http://files.christian-researches.webnode.com/200000003-3ad283bcc7/%27%27%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%27%27%20%23%20III.pdf

Date added: November 22, 2014 - Views: 1

pdf
nawili I - Ganatleba

mowame dedofals xelTa aqvs saxareba, mowameTa wignebi, zepirad icis fsalmunebi. gansakuTrebiT mniSvnelovani ki isaa, rom iakob xu ­ cesis ...

http://ganatleba.org/uploads_script/books/pdfs/2009_05/29_1242317674.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 7

pdf
Georgian Writing Systems - Johannes Heinecke

Georgian Writing Systems The following shows the same Text in the two Alphabets used in Georgian, Mxedruli and Xucuri. Both variants of Xucuri (Majuscules or Mrg(v)lovani

http://heinecke.pagesperso-orange.fr/mxedruli/doc/alphabets.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 3

pdf
A: B: mcire sakonferencio darbazi, I sarTuli...

kalkosis saxareba albert ten kaatuioanes saxarebis teqsturi Tavisebureba ... mcire sakonferencio darbazi, I sarTuli istoria sxdomis TavmjdomareeTer qavTaraZe

http://www.manuscript.ge/uploads/programa_2014.pdf

Date added: November 22, 2014 - Views: 1

pdf
gaiqeci, patarav, gaiqeci - Wolge.org

`gaiqeci, patarav, gaiqeci~ _ niki kruzis cxovrebis ... ZaliT moqmedebs, raTa ar gveSinodes vauwyoT saxareba yvelas da yvelgan. isini warmoadgenen gamafrTxilebel

http://wolge.org/wp-content/uploads/books/niki.kruzi-gaiqeci.patarav.gaiqeci.pdf

Date added: April 5, 2015 - Views: 2

pdf
qristes Soba, 2006 weli. qriste iSvebis !...

myofT masSi ver icnes macxovnebeli sityva, romlzec saxareba RaRadebs. yovelgvari zedapirulis, amqveyniuri umecrebis miRma Zevs sasixarulo

http://oca.org/PDF/DOC-PUB/Nativity/06Georgian.pdf

Date added: May 7, 2015 - Views: 1

pdf
ბიბლიოგრაფია - dspace.nplg.gov.ge

Soris: meTerTmete saukunis saxareba, 1494 wels gadawerili . 29 ,,daviTni~ da sxva ekuTvnoda tarasi arqimandrits da nikons (jobinaSvils ...

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/61847/1/CmidaKirionMeorisBibliografia.pdf

Date added: January 30, 2015 - Views: 1

pdf
Gocha Kuchukhidze On a More Precise Definition of...

On a More Precise Definition of One Lexical Unit in the Gospel Translations ... kuWuxiZe g. saxareba `wmida habo tfilelis martvilobis fonze~, `kldekari~, ...

http://www.litinfo.ge/vol.%208,-iss-%202/gocha%20kuchukhidze.pdf

Date added: November 4, 2015 - Views: 1

pdf
mmoswavlis wignioswavlis wigni - Ganatleba

mmoswavlis wignioswavlis wigni eeTer svaniZeTer svaniZe llia bakuraZeia bakuraZe. sarCevi ... qvrivis ori lepta _ maTes saxareba, Tavi 21 ...

http://ganatleba.org/uploads_script/books/pdfs/2009_05/34_1242476722.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 5

pdf
arqimandriti gabrieli (urgebaZe) 1929 1995...

Tu ginda morwmune iyavi, magram ise ara, mxolod saxareba da sarwmunoeba gindodes”. mravali wlis Semdeg, roedesac mZimed dasneulebul gabriel bers

http://www.monkgabriel.ge/geo/GabrielBeri.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 2

pdf
1508 Reise Georgisch Auflage 1 2012-04

eziareba (ioanes saxareba 5:24). es Sansi adamians mxolod am wuTisoflad eZleva. sicocxlis gza erT-erTi moxsenebis Semdeg, erTi axalgazrda kaci gamomelaparaka. me ...

http://bruderhand.de/download/Traktate/PDFs/1508-Reise-Georgisch-Druck.pdf

Date added: August 11, 2015 - Views: 1

pdf
Aa r x e i o n i - archives-ajara.gov.ge

saxareba“. amas mohyva Satberduli „moqcevai qarTlisais“ axleburi wakiTxva da daTariReba. 1891 wels eqvTime TayaiSvilma gamosca „axali varianti wm. ninos ...

http://www.archives-ajara.gov.ge/text_files/ge_file_199_1.pdf

Date added: January 10, 2014 - Views: 3

pdf
bibliis Targmani Tanamedrove enebze -...

saRvTo werilis (amdenadve, cxadia, saRvTismsaxuro teqstebis) Targmnas gaqristianebuli qveynebisa da xalxebis enebze. saxareba iTargmna guTebis

http://reso-kiknadze.de/bua/newadd/bibliisTargmani.pdf

Date added: October 14, 2012 - Views: 20

pdf
contest.procurement.gov.ge

berTis saxareba, `literatura da xelovneba~, 1992 # 3-4. gv.195-213 qarTuli monumenturi mxatvrobis teqnologiis zogi sakiTxi, `Zeglis megobari~, 1993 #1. gv.30-34.

http://contest.procurement.gov.ge/files/c_751049_1.pdf

Date added: September 19, 2014 - Views: 2

pdf
`inteleqtuali~, #18, 2012

taZris wmida saxareba» ... komunikaciuri lingvistikis ganviTarebis dRevandel etapze igi or komunikants Soris (adresantiadresati) mimarTebaTa mTeli sistemiT -

http://www.inteleqtuali.ge/jurnali18.pdf

Date added: October 3, 2012 - Views: 4

pdf
ramaz (buba) xotivari - TAFU

saxareba”; “lexaim!”; ”islami saqarTveloSi”. rogorc prodiuserma vimuSave: “qarTvelebi miaRweven Tavisas”; ”cxeli kavkasia _ yarabaRi ...

http://www.tafu.edu.ge/webmill/data/file/kinotele/cv/xotivari.pdf

Date added: May 26, 2014 - Views: 1

pdf
wm. ninos cxovreba - meufeanania.info

saxareba. irwmunes da daemowafnen isini da sxva 6 ebraeli qali. da naTlisRebis gareSe aiRes wmida ninos swavlis uRe-li. rameTu ara ipoveboda mRvdeli, ...

http://meufeanania.info/wp-content/uploads/2014/01/24.-wm.-ninos-cxovreba.pdf

Date added: March 9, 2016 - Views: 1

pdf
naTela maRlakeliZe, nana RonRaZe, Taia cxadaia,...

naTela maRlakeliZe, nana RonRaZe, Taia cxadaia, Tamar RonRaZe, darejan kvanWiani. moswavlis wigni qarTuli ena da literatura7 ... maTes saxareba (amonaridi) ...

http://old.eqe.ge/uploads/Grifireba/GRIFIREBULEBI_2012/KARTULI/meridiani/QARTULI_7_1.pdf

Date added: January 12, 2016 - Views: 1

pdf
religia - gfsis.org

saxareba, xolo islamis wminda wigns yurani ewodeba. religia yurani muslimTa saRvTo wigni giorgi lobJaniZe 30. yurani arabuli sityvaa da qarTulad

http://gfsis.org/media/download/chemi-samkaro/2/kurani.pdf

Date added: April 9, 2014 - Views: 2

pdf
სარწმუნოება - logos.org.ge

da, romelmac iosebs trapezis saxareba mkerdze daado da uTxra: „gakurTxos ufalma, Senma sagalobelma daat ...

http://logos.org.ge/files/files/bukleti_sarcmuneoba.pdf

Date added: March 22, 2014 - Views: 4

pdf
saero da saeklesio gamoyenebiTi xelovnebis...

1. trapezis saxareba. Tbilisis yovladwminda samebis lavris kuTvnileba. damzadebulia tixruli minanqris saxelosno `fokanSi~. zoma: 40smX30smX10sm. masala: ...

http://www.orthodoxy.ge/galerea/nimushebi/katalogi.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 2

pdf
saqarTvelos sapatriarqo 2005 - betlemi.ge

3 obyfcbn.dfj,f wminda saxareba sam enazea dawerili: pirvelia berZnuli, romlis saSualebiTac maxareblebma mravalTaTvis xelSesaxebi gaxades uflis sityva; meore _ ebraul ...

http://www.betlemi.ge/uploads/markozi.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 3

pdf
didi kvereqsi - sainttamar.org

- 1 - maradis qalwulisa mariamisa da yovelTa wmidaTa momxsenebelTa, Tavni Tvisni da urTierTars da yoveli cxovrebai Cveni qristesa RmerTsa Cvensa

http://sainttamar.org/wp-content/uploads/PDF/Liturgia.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
saqarTvelos gza Cveni xsna RvTisa da Cvens xelSia

mataTa Semovidnen Cveni qveynis sxvadasxva mxareSi da iqadages saxareba. saukuneebis manZilze gvaiZulebdnen arCevanis Secvlas. mowameobis da sisxlis fasad ...

http://www.venakhi.ge/gza.pdf

Date added: September 19, 2014 - Views: 1

pdf
giorgi RuduSauri - madliani.com

saxareba m­acxovris jvarcm­is m­inanqris xatiT­T­i T­beris CarCoSi. i­Conosta­s a­fte­a­r ll sa­i­nts te­Mple ...

http://madliani.com/jurnal.pdf

Date added: November 4, 2015 - Views: 1

pdf
eZRvneba uwmidesisa da unetaresis, sruliad...

andria mociqulis garda, saxareba saqarTveloSi uqadagia simon kananelsa da mataTas. efrem mcire (XI s.) berZnul wyaroebze dayrdnobiT aRniSnavs, rom saqarT-7

http://logos.org.ge/files/files/book_eldar%20bubulashvili_axali.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 3

pdf
IX Jamni: mwuxris Jamni - venakhi.ge

war ganmzadebul analoRiaze. sadac, saxareba darCeba IX Jamnis kiTxvis das - rulebamde. _ mRvdeli: ,,kurTxeul ars RmerTi Cveni...” (brZanebs Sua taZarSi, ...

http://www.venakhi.ge/nov9.pdf

Date added: December 8, 2015 - Views: 1

pdf
qarTuli gvar-saxelebi - union.zarnadze.com

gerbad gamosaxes jvari. or enaze daiwera saxareba da 5 samociqulo.~ am konteqstis gverdiT albaT Zalze uferulad mogveCveneba qarTuli anbanis somxurisagan ...

http://union.zarnadze.com/pdf/union.zarnadze.com_history.pdf

Date added: November 24, 2011 - Views: 124

pdf
qarTuli Teatraluri masala - TAFU

saxareba ioanesi satelevizio oTxTavi DVD u 191. saxareba markozisa satelevizio oTxTavi DVD u 191. xatiskaci nana meri popinsi rusTavelis Teatri DVD.u.102

http://tafu.edu.ge/webmill/data/file/qart_speqtaklebi.pdf

Date added: September 11, 2012 - Views: 8

pdf
french testpaper version 1 -...

2 Exercice 1 Lisez les situations suivantes (1-12) et trouvez les annonces correspondantes pour chacune d’elles (A-H). Attention, la même annonce peut correspondre ...

https://eegtests.files.wordpress.com/2012/04/2009-french.pdf

Date added: August 11, 2015 - Views: 1

pdf
qristianoba da ekonomika - old.press.tsu.ge

romelic ifarebs maSvralT da tvirTmZimeT, rameTu saxareba gveubneba: `movediT Cemda yovelni maSuralni da tvirTmZimeni, da me gangisueno Tquen~ (maT. 11,28) ...

http://old.press.tsu.ge/GEO/internet/conference/KrebuliBolo.pdf

Date added: April 9, 2014 - Views: 1

pdf
saeklesio samarTlis procesi - press.tsu.ge

saxareba lukasi, axali aRTqmis wigni mag. magaliTad mef. III III mefeTa wigni, Zveli aRTqmis wigni mT. saxareba maTesi, axali aRTqmis wigni moc. ...

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Disertaciebi/davit-chikvaize.pdf

Date added: January 12, 2016 - Views: 1

pdf
iveriis RmrTismSoblis xati sarCevi:sarCevi

wodebuli, romelmac yovladwmida RmrTismSoblis locva-kurTxeviT iqadaga saxareba . 3 saqarTveloSi, kerZod aWaraSi, oseTsa da afxazeTSi. masTan ...

http://www.eparchy-batumi.ge/dokuments/Portaitissa.pdf

Date added: November 4, 2015 - Views: 1

pdf
“hip“hipopotami” da “ukvdavebis CurCuli” opotami”...

interpretaciaa, xolo ioanes gamocxadeba ki (iseve, rogorc saxareba) Tavis mxriv, eliotis “hipopotamis” erT-erT asociaciur fons Seadgens..G

http://temurkobakhidze.4t.com/DICHOTOMY%20OF%20BODY%20AND%20SOUL.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 1

pdf
saqarTvelos sapatriarqo 2004 - betlemi.ge

saxareba da Zveli aRTqmis wignebi _ V-VII s.s., adiSis oTxTavi _ 897 w., jruWis oTxTavi _ 936-940 w.w., oSkuri anu aTonis biblia _ 978 w., giorgi aTonelis kanonikuri ...

http://www.betlemi.ge/uploads/mate.pdf

Date added: November 28, 2013 - Views: 1

pdf
anTimoz iverielis - tsu.ge

wminda anTimoz iverielis mravalmxrivi moRvaweoba, misi elvare talanti momavalSic kvlav mravali mkvl-evaris yuradRebas miiqcevs. misi saeklesio Rvawli

https://www.tsu.ge/data/file_db/library/PROEQTI.pdf

Date added: March 20, 2016 - Views: 1

pdf
darigeba da nugeSi № 4 - hsir.org

2 yvelaferi, mowyaleba, sanam ar SeigrZnob Sens gulSi rac yovladwmida RvTismSobels exeba, saswaulia, axali da saocari, badebs mowiwebas, gaocebasa da ganWvretas.

http://www.hsir.org/pdfs/Periodicals/OIKPAR/OIKPAR4/Oik-Par-T4-Georgian.pdf

Date added: July 11, 2015 - Views: 1

pdf
xati `dideba saqarTvelos sakaTolikoso eklesiisa~

Tvis saxareba eqadaga. saeklesio msaxurebis Semdeg abo yoveldRe midioda arabul ubnebsa da samxedro yazarmebSi; saxarebas kiT-xulobda da xalxs qristeze esaubreboda.

http://www.eparchy-batumi.ge/dokuments/xati-dideba.pdf

Date added: March 20, 2016 - Views: 1

pdf
bediswera - raindi.ge

... Seni gulic iqve iqneba...~ (maTes saxareba, 6, 19-21). lao-Zi dao-de ZinSi pirdapir mianiSnebs, rom qveyniereba iluziaa da araa saWiro raime iseTi ...

http://raindi.ge/taichi/karma.pdf

Date added: April 27, 2012 - Views: 17

pdf
VI კლასი საგამოცდო ტესტი

... saxareba , b) ,,vefxistyaosani,, g) ,,sityvis kona,, d) arc erTi 15) (1q ) რას გვასწავლის ილია ...

http://mefetamari.ge/masw_gverdi/qartuli/damx_testebi/VI_qart_t.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 6